Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2018:691) om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 kap. 8 § i lydelsen enligt lagen (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska utgå.

På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)
Bet. 2018/19:KU17, rskr. 2018/19:92.