Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2018:1919) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1919) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

21 kap.

21 kap. 8 §

Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 3 a och 5 §§ och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 4 § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)
Bet. 2018/19:KU17, rskr. 2018/19:92.