Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:744Publicerad den 11 augusti 2020Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)Utfärdad den 6 augusti 2020Regeringen föreskriver att 7 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. ska ha följande lydelse.7 kap.7 kap.20 §20 §Senaste lydelse 2014:1012. För alla högskolor i Sverige ska det finnas ett gemensamt högskoleprov.Universitets- och högskolerådet ansvarar för att provet tas fram och beslutar om resultat på provet. Ett sådant provresultat är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället.De högskolor som ska använda provet som urvalsgrund ska genomföra provet. Detta får ske i samverkan mellan högskolorna. Provet får även genomföras av Universitets- och högskolerådet.Denna förordning träder i kraft den 10 september 2020.På regeringens vägnarMATILDA ERNKRANSAngela Öst(Utbildningsdepartementet)