Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förstainstansrättens beslut (andra avdelningen i utökad sammansättning) av den 11 mars 1999. - British Steel plc mot Europeiska kommissionen. - EKSG-fördraget - Konkurrens - Avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden - Prisfastställelse - Uppdelning av marknader - System för utbyte av information. - Mål T-151/94.Rättsfallssamling 1999 s. II-00629

Pub.RJ s. Pub extSammanfattning

Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

Nyckelord1 EKSG - Konkurrensbegränsande samverkan - Böter - Belopp - Fastställande - Kriterier - Omsättning

(EKSG-fördraget, artikel 65.5)

2 EKSG - Konkurrensbegränsande samverkan - Böter - Belopp - Fastställande - Gemenskapsdomstolarnas fastställelse av bötesbelopp - Full prövningsrätt

(EKSG-fördraget, artikel 36 andra stycket)

Sammanfattning1 Kommissionen skall enligt artikel 65.5 i EKSG-fördraget beakta det berörda företagets omsättning som grundkriterium för att beräkna det bötesbelopp som påförs för överträdelse av konkurrensreglerna. Fördraget utgår nämligen från principen att den faktiska omsättningen av de produkter som omfattas av ett konkurrensbegränsande förfarande utgör ett objektivt kriterium som på ett korrekt sätt visar hur skadligt detta förfarande är för den normala konkurrensen.

I avsaknad av förmildrande eller försvårande omständigheter eller andra, i vederbörlig ordning styrkta, särskilda omständigheter är kommissionen skyldig enligt likabehandlingsprincipen att vid beräkningen av bötesbelopp tillämpa samma procentandel av omsättningen på de företag som deltagit i samma överträdelse.

2 Till sin karaktär är förstainstansrättens fastställelse av bötesbelopp, inom ramen för sin fulla prövningsrätt, inte en exakt räkneoperation. För övrigt är förstainstansrätten inte bunden av kommissionens beräkningar utan skall göra en egen bedömning med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet.

ParterI mål T-151/94,

British Steel plc, bolag bildat enligt engelsk rätt, London, företrätt av Philip G.H. Collins och John E. Pheasant, solicitors, delgivningsadress: advokatbyrån Loesch, 11, rue Goethe, Luxemburg,

sökande,

mot

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd inledningsvis av Julian Currall och Norbert Lorenz, rättstjänsten, samt Géraud de Bergues, nationell tjänsteman med förordnande vid kommissionen, därefter av generaldirektören vid rättstjänsten Jean-Louis Dewost, Julian Currall och Guy Charrier, nationell tjänsteman med förordnande vid kommissionen, samtliga i egenskap av ombud, biträdda av James Flynn, barrister, England och Wales, delgivningsadress: rättstjänsten, Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

svarande,

angående en talan om i huvudsak ogiltigförklaring av kommissionens beslut 94/215/EKSG av den 16 februari 1994 om ett förfarande för tillämpning av artikel 65 i EKSG-fördraget angående avtal och samordnade förfaranden bland europeiska stålbalksproducenter (EGT L 116, s. 1),

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

(andra avdelningen i utökad sammansättning)

sammansatt av tillförordnade ordföranden C.W. Bellamy samt domarna A. Potocki och J. Pirrung,

justitiesekreterare: byrådirektören J. Palacio González,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter det muntliga förfarandet den 23, den 24, den 25, den 26 och den 27 mars 1998,

följande

Dom(1)

DomskälBakgrund till tvisten

A - Inledande synpunkter

1 Denna talan syftar till ogiltigförklaring av kommissions beslut 94/215/EKSG av den 16 februari 1994 om ett förfarande för tillämpning av artikel 65 i EKSG-fördraget angående avtal och samordnade förfaranden bland europeiska stålbalksproducenter (EGT L 116, s. 1, nedan kallat beslutet). I detta beslut fastslog kommissionen att 17 europeiska stålföretag och en företagssammanslutning hade deltagit i en rad avtal, beslut och samordnade förfaranden för prisfastställelse, uppdelning av marknader och utbyte av konfidentiell information på gemenskapsmarknaden för stålbalkar i strid med artikel 65.1 i EKSG-fördraget, och påförde fjorton företag i denna bransch böter för överträdelser som skett mellan den 1 juli 1988 och den 31 december 1990.

2 Sökanden British Steel plc (nedan kallat British Steel) är den största producenten av råstål i Förenade kungariket. Under det räkenskapsår som utlöpte den 31 mars 1990 uppgick företagets konsoliderade omsättning till 5,113 miljarder UKL, och försäljningen av stålbalkar uppgick till 286,5 miljoner UKL år 1990. År 1989 var företaget den största stålbalksproducenten i gemenskapen.

...

D - Beslutet

3 Beslutet, som kom sökanden tillhanda den 3 mars 1994 tillsammans med en skrivelse från Van Miert av den 28 februari 1994 (nedan kallad skrivelsen), har följande lydelse:

"Artikel 1

Följande företag har, i den utsträckning som anges i detta beslut, deltagit i de konkurrensbegränsande verksamheter som anges efter deras namn, som begränsar och snedvrider normal konkurrens på den gemensamma marknaden. Eftersom böter påförs, anges överträdelsens varaktighet i månader, utom i de fall där tilläggen har harmoniserats, där deltagande i överträdelsen anges med 'x'.

...

British Steel

a) Utbyte av konfidentiell information genom stålbalkskommissionen(25)

b) Prisfastställelse i stålbalkskommissionen(27)

c) Prisfastställelse på den italienska marknaden(3)

d) Prisfastställelse på den danska marknaden(30)

e) Uppdelning av marknader, 'Traverso-systemet'(3+3)

f) Uppdelning av marknader, Frankrike(3)

g) Uppdelning av marknader, Italien(3)

h) Uppdelning av marknader, British Steel, Ensidesa och Aristrain(8)

i) Uppdelning av marknader, British Steel och Ferdofin(30)

j) Harmonisering av tillägg(x)

...

Artikel 4

För de överträdelser som anges i artikel 1 och som skedde efter den 30 juni 1988 (efter den 31 december 1989(2) för Aristrain och Ensidesa), skall följande böter påföras:

...

British Steel plc 32 000 000 ECU

...

Artikel 6

Detta beslut är riktat till

...

- British Steel plc

..."

...

Andrahandsyrkandet som syftar till ogiltigförklaring av artikel 4 i beslutet, eller åtminstone en sänkning av bötesbeloppet

...

- Kriteriet omsättning som användes för att beräkna bötesbeloppet

4 Vad beträffar sökandens argument, enligt vilket kommissionen genom att använda kriteriet omsättning för att beräkna bötesbeloppet inte beaktade vissa faktorer, vilket medförde att storleken på sökandens omsättning överdrevs i förhållande till konkurrenternas omsättningar, skall det erinras om att kommissionen enligt artikel 65.5 i fördraget skall beakta det berörda företagets omsättning som grundkriterium för att beräkna bötesbeloppet. Fördraget utgår nämligen från principen att den faktiska omsättningen av de produkter som omfattas av ett konkurrensbegränsande förfarande utgör ett objektivt kriterium som på ett korrekt sätt visar hur skadligt detta förfarande är för den normala konkurrensen.

5 I förevarande mål har sökanden inte styrkt att den omständigheten att kommissionen använde samma procentandel av omsättningen för att beräkna bötesbeloppet för de företag som var inblandade i samma överträdelse medförde någon diskriminering till skada för sökanden. I avsaknad av förmildrande eller försvårande omständigheter eller andra, i vederbörlig ordning styrkta, särskilda omständigheter är kommissionen tvärtom skyldig enligt likabehandlingsprincipen att vid beräkningen av bötesbelopp tillämpa samma procentandel som referens på de företag som deltagit i samma överträdelse.

6 Vad beträffar sökandens argument, enligt vilket den relevanta omsättningen är omsättningen av de produkter som faktiskt sålts i enlighet med avtalen i fråga och inte omsättningen av samtliga produkter av samma slag som företaget sålt, oavsett om detta skett med tillämpning av de otillåtna förfarandena eller ej, erinrar förstainstansrätten om att i artikel 65.5 föreskrivs att kommissionen kan påföra böter som motsvarar 200 procent av den faktiska omsättningen av de produkter som omfattas av överenskommelsen, förutom om det rör sig om en överenskommelse som avser en begränsning av produktion, teknisk utveckling eller investeringar, då höjningen av bötesbeloppet kan uppgå till 10 procent av det berörda företagets årsomsättning.

7 Det var korrekt av kommissionen att beakta sökandens totala försäljning av stålbalkar i gemenskapen och att anpassa bötesbeloppen i förhållande till den geografiska omfattningen av varje enskild överträdelse, eftersom sökanden deltog helt i avtalen och de samordnade förfaranden som påverkade hela EKSG-marknaden.

...

- Överträdelsens varaktighet

8 Förstainstansrätten anser att en överträdelse som yttrar sig i deltagandet i en rad konkurrensbegränsande avtal och förfaranden för prisfastställelse, uppdelning av marknader och utbyte av konfidentiell information inom ramen för ett flertal institutionaliserade möten mellan producenter under 25-30 månader med rätta kan anses vara långvarig. I motsats till vad sökanden har hävdat framgår det inte av handlingarna i målet att kommissionen vid beräkningen av bötesbeloppet beaktade perioden före den 30 januari 1988.

...

Utövandet av förstainstansrättens fulla prövningsrätt

9 Det skall erinras om att förstainstansrätten redan har ogiltigförklarat artikel 1 i beslutet i den mån som det konstateras att sökanden deltog i ett avtal om uppdelning av den italienska marknaden (se punkt 419 ovan). Det bötesbelopp som kommissionen påförde för denna överträdelse har beräknats till 252 600 ECU.

10 Avtalet om uppdelning av marknaden mellan sökanden och Ferdofin (se punkt 434 och följande punkter ovan) avsåg endast den brittiska marknaden och inte den italienska marknaden. Till skillnad från kommissionens beräkningar skall därför den italienska marknaden utelämnas från de faktorer som skall beaktas vid beräkningen av bötesbeloppet, vilket innebär en sänkning med 1 684 200 ECU, enligt den metod som kommissionen har använt.

11 Av de skäl som anges i punkt 477(3) ovan skall för övrigt perioden mellan den 1 juli och den 31 december 1988 utelämnas vid beräkningen av bötesbeloppet avseende överträdelsen genom prisfastställelse på den danska marknaden. Det medför i sökandens fall en sänkning av bötesbeloppet med 40 100 ECU, enligt den metod som kommissionen har använt.

12 Förstainstansrätten har även av de skäl som anges ovan (punkt 631 och följande punkter(4) ovan) ogiltigförklarat höjningen av det bötesbelopp som påfördes sökanden på grund av att dess uppträdande påstods vara av återfallskaraktär, som av kommissionen beräknades till 8 040 100 ECU.

13 Varken i artikel 1 i beslutet eller i den första tabellen i punkt 314 i beslutet, som sammanfattar de olika avtalen om prisfastställelse, beaktas sökandens deltagande i ett avtal om prisfastställelse på den spanska marknaden. Det framgår emellertid av de utförliga förklaringar som kommissionen gett under rättegången att sökanden påfördes ett bötesbelopp på 320 800 ECU för en sådan överträdelse. Enligt kommissionen, som hänvisar till punkterna 174 och 276 i beslutet, är det uppenbarligen av misstag som dessa uppgifter inte angavs i punkt 314 och artikel 1 i beslutet.

14 Eftersom det i den bindande delen av beslutet inte konstateras att sökanden deltog i en sådan överträdelse, skall den inte beaktas vid beräkningen av bötesbeloppet. Bötesbeloppet skall därför sänkas med 320 800 ECU, enligt den beräkningsmetod som kommissionen har använt.

15 Av de skäl som anges ovan (punkt 652(5) och följande punkter) anser förstainstansrätten slutligen att det totala bötesbelopp som påförts för avtalen och de samordnade förfarandena för prisfastställelse skall sänkas med 15 procent, på grund av att kommissionen i viss utsträckning överdrev den konkurrensbegränsande inverkan av de överträdelser som konstaterats. Med beaktande av de sänkningar som redan har angetts vad beträffar avtalen om priser på den spanska och den danska marknaden, uppgår denna sänkning till 1 669 200 ECU, enligt den metod som kommissionen har använt.

16 Med tillämpning av kommissionens metod skall det bötesbelopp som sökanden påförts sänkas med 12 077 000 ECU.

17 Till sin karaktär är förstainstansrättens fastställelse av bötesbelopp, inom ramen för sin fulla prövningsrätt, inte en exakt räkneoperation. För övrigt är förstainstansrätten inte bunden av kommissionens beräkningar, utan skall göra en egen bedömning med beaktande av omständigheterna i detta fall.

18 Förstainstansrätten anser att kommissionens allmänna tillvägagångssätt för att fastställa bötesnivån (se ovan(6)) är motiverat av omständigheterna i detta fall. De överträdelser som består i att fastställa priser och uppdela marknader, som uttryckligen är förbjudet enligt artikel 65.1 i fördraget, skall anses vara särskilt allvarliga eftersom de innebär ett direkt ingripande i de parametrar som är väsentliga för konkurrensen på den berörda marknaden. På samma sätt hade systemen för utbyte av konfidentiell information som sökanden har kritiserats för motsvarande syfte som en uppdelning av marknader enligt traditionella handelsflöden. Alla överträdelser som beaktades vid fastställandet av bötesbeloppet skedde efter det att krissystemet upphörde och efter det att företagen hade fått relevanta varningar. Som förstainstansrätten har fastslagit, var det allmänna syftet med de berörda avtalen och samordnade förfarandena just att hindra eller snedvrida återgången till den normala konkurrensen, som var en naturlig följd av att det påtagliga krissystemet försvann. Dessutom hade företagen kännedom om att överträdelserna var olagliga och de dolde dessa avsiktligen för kommissionen.

19 Med beaktande av det ovan anförda och att rådets förordning (EG) nr 1103/97 av den 17 juni 1997 om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron (EGT L 162, s. 1) trädde i kraft den 1 januari 1999, skall bötesbeloppet fastställas till 20 000 000 EUR.

Andrahandsyrkandet om återbetalning av bötesbeloppet jämte dröjsmålsränta

20 Vad beträffar yrkandet om återbetalning av bötesbeloppet jämte dröjsmålsränta för det fall bötesbeloppet upphävs eller sänks, är det tillräckligt att konstaterat att det ankommer på kommissionen att vidta de åtgärder som krävs för verkställigheten av denna dom i enlighet med artikel 34 i fördraget.

Beslut om rättegångskostnader...

DomslutPå dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

(andra avdelningen i utökad sammansättning)

följande dom:

1) Artikel 1 i kommissionens beslut 94/215/EKSG av den 16 februari 1994 om ett förfarande för tillämpning av artikel 65 i EKSG-fördraget angående avtal och samordnade förfaranden bland europeiska stålbalksproducenter ogiltigförklaras i den mån som sökanden hålls ansvarig för deltagande i ett avtal om uppdelning av den italienska marknaden under tre månader.

2) Det bötesbelopp som sökanden påförs genom artikel 4 i beslut 94/215 fastställs till 20 000 000 EUR.

3) Talan ogillas i övrigt.

4) Sökanden skall bära sina rättegångskostnader samt hälften av svarandens rättegångskostnader. Svaranden skall bära hälften av sina rättegångskostnader.

(1) - Punkterna i denna dom är i stor utsträckning identiska med eller liknar punkterna i förstainstansrättens dom av den 11 mars 1999 i mål T-141/94, Thyssen mot kommissionen (REG 1999, s. II-0000), med undantag av bland annat punkterna 74-91, 373-378 och 413-428 i nämnda dom, som inte har någon motsvarighet i denna dom. På samma sätt är de överträdelser av artikel 65.1 i fördraget som sökanden har kritiserats för på vissa nationella marknader inte identiska med de överträdelser som sökanden i målet Thyssen mot kommissionen har kritiserats för. I detta fall är delvis ogiltigförklaring av artikel 1 i beslutet motiverad i huvudsak av att det saknas bevis för att sökanden deltog i den överträdelse som avses i punkt 1 i domslutet i denna dom.

(2) - Det datum som anges i den franska och den spanska versionen av beslutet. I den tyska och den engelska versionen anges den 31 december 1988.

(3) - Se domen i målet Thyssen mot kommissionen, punkt 451.

(4) - Se domen i målet Thyssen mot kommissionen, punkt 614 och följande punkter.

(5) - Se domen i målet Thyssen mot kommissionen, punkt 640 och följande punkter.

(6) - Se domen i målet Thyssen mot kommissionen, punkt 577.