Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1958:305) angående villkor för erhållande av vissa statsbidrag m.m.

Denna kungörelse har enligt förordning (1997:804) upphört att gälla vid utgången av år 1997.

I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda kungörelsen tillämpas dock fortfarande i fråga om inkomster som hänför sig till tid före utgången av år 1997.

Utfärdad: 1958-05-16

Har såsom villkor för erhållande av bidrag, lån eller annan förmån, som utgår av allmänna medel, stadgats att till statlig inkomstskatt taxerad eller beskattningsbar inkomst ej må överstiga visst belopp eller utgår dylik förmån i förhållande till storleken av sådan inkomst, skall i förekommande fall följande iakttagas.

I stället för taxerad inkomst skall gälla summan av den taxerade inkomsten samt beskattningsbar inkomst enligt 2 § lagen (1958:295) om sjömansskatt och enligt 1 § 2 mom. nämnda lag skattepliktig dagpenning och i stället för beskattningsbar inkomst summan av den beskattningsbara inkomsten samt beskattningsbar inkomst enligt 2 § nämnda lag och enligt 1 § 2 mom. samma lag skattepliktig dagpenning, minskad med för den skattskyldige gällande grundavdrag, beräknat enligt 48 § 2 eller 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370) i den mån sådant avdrag icke utnyttjats vid taxeringen.

Vad i föregående stycke sägs om sjömansskatt skall äga motsvarande tillämpning beträffande i Norge erlagd sjömansskatt eller isländsk skatt på grund av tjänstgöring till sjöss.

SFS 1978:918