Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken

Denna kungörelse har enligt förordning (2001:100) upphört att gälla d. 1 april 2001.

Angående övergångsbestämmelser se förordning (2001:100).

Utfärdad: 1970-02-06

1 §

Skattemyndighet skall för lagfarts- och fastighetsstatistiken lämna uppgift till statistiska centralbyrån om sökta lagfarter å fång till fast egendom och om lagfarter som beviljats efter fullföljd av vilandeförklarad ansökan.

Bestämmelserna i denna kungörelse om lagfart äger motsvarande tillämpning på inskrivning av tomträtt och vattenfallsrätt samt av fång till sådan rätt.

SFS 1990:1257

2 §

[har upphävts genom förordning (1990:1257).]

SFS 1990:1257

3 §

[har upphävts genom förordning (1986:457).]

SFS 1986:457

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:27

(Utkom d. 23 febr. 1970.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Kungörelsen tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 1970.

SFS 1986:457

3 § kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1986.

SFS 1990:1257

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991.