Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

Denna förordning upphör enligt F (2008:463) att gälla den 1 juli 2008.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2008:463).

Utfärdad: 1976-05-13

Omtryckt i SFS 1993:424.

Avgifter för kärntekniska anläggningar

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1995:684. SFS1976-0247

1 §

Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306) eller 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor för industriell energiframställning ska till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter:

 

Kronor

1. för finansiering av Strålskyddsinstitutets verksamhet på kärnenergiområdet

 

588 840

 

2. för finansiering av särskilda beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor

 

867 450

 

3. för finansiering av strålskyddsforskning med anknytning till kärnkraftsproduktionen

 

286 700

 

SFS 2007:1051

1 a §

Statens strålskyddsinstituts kostnader för anlitande av konsult skall, i den mån konsultarbetet kan hänföras till viss kärnteknisk verksamhet, ersättas av vederbörande tillståndshavare enligt atomenergilagen (1956:306) eller lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

SFS 1990:962

1 b §

Tillståndshavare för följande kärntekniska anläggningar ska till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter för den beredskap och tillsynsverksamhet som institutet bedriver vid anläggningarna:

 

Kronor

1. Studsviksanläggningen med där belägna försöksreaktorer och avfallsanläggningar

 

482 560

 

2. anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer

 

147 200

 

3. anläggning för hantering och lagring av använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning

 

97 900

 

4. anläggning för slutlig förvaring av annat kärnavfall än använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning

 

97 900

 

5. anläggning för bearbetning och annan hantering av lågaktivt kärnavfall som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning

 

54 900

 

SFS 2007:1051

1 c §

Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306) eller 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet skall till Statens strålskyddsinstitut betala en avgift med 1 100 kronor per timme för arbetet med enskilda ärenden beträffande kärntekniska anläggningar som inte omfattas av 1 eller 1 b §§, när det gäller

  1. villkor eller tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220), eller

  2. tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

SFS 2003:771

1 d §

Den som har givit in en ansökan om tillstånd enligt 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet skall betala en avgift till Statens strålskyddsinstitut med 2 800 000 kronor för den granskning av ansökan som institutet utför, om ansökan avser uppförande och drift av

  1. anläggning för mellanlagring eller slutförvaring av kärnämne eller använt kärnbränsle,

  2. anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle, eller

  3. anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte utgör sådan markdeponering som avses i 19 § förordningen om kärnteknisk verksamhet.

Om Strålskyddsinstitutets granskning av en ansökan medför kostnader som väsentligt överstiger de belopp som anges i första stycket, skall sökanden betala en tilläggsavgift med 750 kronor per timme för arbete som institutet har utfört.

SFS 2006:1500

2 §

Avgift som avses i 1 § betalas för varje reaktor från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillstånd har lämnats för reaktorn.

Avgiftsplikten enligt 1 § 2 upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavare har anmält till Statens strålskyddsinsitut att reaktorn har tagits ur drift. Avgiftsplikten enligt 1 § 1 och 3 upphör från och med det kalenderkvartal strålskyddsinstitutet konstaterat att sådana insatser inte längre behövs.

SFS 1999:1203

Avgifter för tillståndspliktig verksamhet

Rubriken införd genom förordning 1993:424. SFS1976-0247

3 §

För verksamheter och för innehav av tekniska anordningar som kräver tillstånd enligt 20, 21 eller 22 § andra stycket strålskyddslagen (1988:220) skall till Statens strålskyddsinstitut betalas avgifter som motsvarar Strålskyddsinstitutets kostnader för tillståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med direkt anknytning till tillståndet.

SFS 1994:853

4 §

En avgift enligt 3 § skall betalas med belopp som framgår av bilagan.

Avgiften betalas som en årlig avgift för kalenderår från och med det år som följer efter det att beslut om tillstånd har lämnats. Om ett tillstånd förnyas skall avgift betalas även för det år då beslut fattas om att förnya tillståndet. Statens strålskyddsinstitut får, om det finns särskilda skäl, besluta att avgiften i stället för som årsavgift skall betalas i samband med att ansökan om tillstånd görs.

Förhållanden anmälda skriftligt till Statens strålskyddsinstitut före den 1 januari skall ligga till grund för beräkningen av avgiften.

SFS 2002:861

5 §

Om Statens strålskyddsinstituts prövning av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än normalt för Strålskyddsinstitutet, skall en tilläggsavgift betalas med 1 100 kronor per timme för arbetet.

SFS 2003:771

Gemensamma bestämmelser

Rubriken införd genom förordning 1993:424. SFS1976-0247

6 §

Avgifter enligt denna förordning debiteras och redovisas av Statens strålskyddsinstitut.

SFS 1993:424

7 §

Om det finns särskilda skäl, får Statens strålskyddsinstitut sätta ned eller efterskänka avgiften.

SFS 1993:424

8 §

Beslut att ta ut avgift enligt denna förordning får verkställas enligt utsökningsbalken.

SFS 1993:424

9 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

SFS 1998:1171

10 §

Statens strålskyddsinstitut får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 1993:424

Bilaga

Avgifter för tillståndspliktig verksamhet

Verksamhet

Avgift beräknas per

Avgift i kronor

Tillståndspliktiga lasrar

 

tillstånd

 

3 700

 

Medicinsk röntgendiagnostik

 

generator

 

1 950

 

Extern strålterapi

 
 
 

acceleratorer och koboltapparater

 

utrustning

 

4 800

 

röntgenterapiutrustningar

 

utrustning

 

1 650

 

Brachyterapi

 
 
 

efterladdningsutrustningar

 

utrustning

 

4 800

 

övriga slutna strålkällor över 100 gigabecquerel

 

tillstånd

 

7 250

 

Nuklearmedicin

 
 
 

högst 100 gigabecquerel

 

tillstånd

 

29 700

 

över 100 gigabecquerel

 

tillstånd

 

47 800

 

Odontologisk röntgendiagnostik

 

generator

 

1 550 dock högst 11 100

 

Veterinärmedicinsk röntgendiagnostik

 

generator

 

1 650

 

Verksamhet med öppna strålkällor (högst 100 megabecquerel)

 
 

600

 

Verksamhet med öppna strålkällor (högst 10 gigabecquerel)

 

laboratorium

 

1 950 dock högst 23 500

 

Verksamhet med öppna strålkällor (över 10 gigabecquerel)

 

laboratorium

 

10 600

 

Mindre acceleratorer och bestrålningsapparater med slutna strålkällor (över 100 gigabecquerel)

 

utrustning

 

3 600 dock högst 15 600

 

Acceleratoranläggningar

 

tillstånd

 

13 250

 

Radiografering

 

utrustning

 

1 550 dock högst 86 000

 

Utrustningar för analys, kontroll och övervakning samt slutna strålkällor (högst 100 gigabecquerel)

 

utrustning

 

600 dock högst 31 800

 

Strålsterilisering

 

anläggning

 

14 900

 

Handel med strålkällor

 

tillstånd

 

3 800

 

Handel, installation och underhåll av strålkällor

 

tillstånd

 

9 600

 

Verksamhet med kvalitetskontroll av radiologisk utrustning

 

tillstånd

 

600

 

SFS 2007:1051

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:247

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1976.

Genom förordningen upphäves

1. Kungl. Maj:ts beslut d. 6 juni 1973 om avgifter för finansiering av visst beredskapsorgan inom atomenergiområdet,

2. Kungl. Maj:ts beslut d. 1 mars 1974 om avgiftsbeläggning av viss verksamhet inom atomenergiområdet.

Avgift för tiden d. 1 juli–d. 30 sept. 1976 skall erläggas senast d. 15 juli 1976.

SFS 1990:962

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1990.

SFS 1993:424

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1994:853

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:684

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

2. För tiden den 1 juli 1995 till och med d. 31 dec. 1996 skall avgift enligt 3 § betalas med ett belopp motsvarande en och en halv gång det belopp som framgår av bilagan till förordningen.

Meddelas beslut om tillstånd under tiden d. 1 juli 1995 till och med d. 31 dec. 1995 skall avgift betalas med det belopp som framgår av bilagan till förordningen.

SFS 1998:1171

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1998:1529

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:1200

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 1999:1203

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2002:861

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:771

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:736

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:279

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:753

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:1500

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2007.

SFS 2007:1051

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.