Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitutDenna förordning upphör enligt F (2008:463) att gälla den 1 juli 2008.Angående övergångsbestämmelser, se F (2008:463).Utfärdad: 1976-05-13Omtryckt i SFS 1993:424.Avgifter för kärntekniska anläggningarRubriken har denna lydelse enligt förordning 1995:684.1 §1 §Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306) eller 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor för industriell energiframställning ska till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter:
 
Kronor
1. för finansiering av Strålskyddsinstitutets verksamhet på kärnenergiområdet 
588 840 
2. för finansiering av särskilda beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor 
867 450 
3. för finansiering av strålskyddsforskning med anknytning till kärnkraftsproduktionen 
286 700 
F (2007:1051). 1 a §1 a §Statens strålskyddsinstituts kostnader för anlitande av konsult skall, i den mån konsultarbetet kan hänföras till viss kärnteknisk verksamhet, ersättas av vederbörande tillståndshavare enligt atomenergilagen (1956:306) eller lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (1990:962). 1 b §1 b §Tillståndshavare för följande kärntekniska anläggningar ska till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter för den beredskap och tillsynsverksamhet som institutet bedriver vid anläggningarna:
 
Kronor
1. Studsviksanläggningen med där belägna försöksreaktorer och avfallsanläggningar 
482 560 
2. anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer 
147 200 
3. anläggning för hantering och lagring av använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 
97 900 
4. anläggning för slutlig förvaring av annat kärnavfall än använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 
97 900 
5. anläggning för bearbetning och annan hantering av lågaktivt kärnavfall som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 
54 900 
F (2007:1051). 1 c §1 c §Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306) eller 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet skall till Statens strålskyddsinstitut betala en avgift med 1 100 kronor per timme för arbetet med enskilda ärenden beträffande kärntekniska anläggningar som inte omfattas av 1 eller 1 b §§, när det gällervillkor eller tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220), ellertillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. F (2003:771). 1 d §1 d §Den som har givit in en ansökan om tillstånd enligt 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet skall betala en avgift till Statens strålskyddsinstitut med 2 800 000 kronor för den granskning av ansökan som institutet utför, om ansökan avser uppförande och drift avanläggning för mellanlagring eller slutförvaring av kärnämne eller använt kärnbränsle,anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle, elleranläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte utgör sådan markdeponering som avses i 19 § förordningen om kärnteknisk verksamhet.Om Strålskyddsinstitutets granskning av en ansökan medför kostnader som väsentligt överstiger de belopp som anges i första stycket, skall sökanden betala en tilläggsavgift med 750 kronor per timme för arbete som institutet har utfört. F (2006:1500). 2 §2 §Avgift som avses i 1 § betalas för varje reaktor från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillstånd har lämnats för reaktorn.Avgiftsplikten enligt 1 § 2 upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavare har anmält till Statens strålskyddsinsitut att reaktorn har tagits ur drift. Avgiftsplikten enligt 1 § 1 och 3 upphör från och med det kalenderkvartal strålskyddsinstitutet konstaterat att sådana insatser inte längre behövs. Förordning (1999:1203). Avgifter för tillståndspliktig verksamhetRubriken införd genom förordning 1993:424.3 §3 §För verksamheter och för innehav av tekniska anordningar som kräver tillstånd enligt 20, 21 eller 22 § andra stycket strålskyddslagen (1988:220) skall till Statens strålskyddsinstitut betalas avgifter som motsvarar Strålskyddsinstitutets kostnader för tillståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med direkt anknytning till tillståndet. Förordning (1994:853). 4 §4 §En avgift enligt 3 § skall betalas med belopp som framgår av bilagan.Avgiften betalas som en årlig avgift för kalenderår från och med det år som följer efter det att beslut om tillstånd har lämnats. Om ett tillstånd förnyas skall avgift betalas även för det år då beslut fattas om att förnya tillståndet. Statens strålskyddsinstitut får, om det finns särskilda skäl, besluta att avgiften i stället för som årsavgift skall betalas i samband med att ansökan om tillstånd görs.Förhållanden anmälda skriftligt till Statens strålskyddsinstitut före den 1 januari skall ligga till grund för beräkningen av avgiften. F (2002:861). 5 §5 §Om Statens strålskyddsinstituts prövning av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än normalt för Strålskyddsinstitutet, skall en tilläggsavgift betalas med 1 100 kronor per timme för arbetet. F (2003:771). Gemensamma bestämmelserRubriken införd genom förordning 1993:424.6 §6 §Avgifter enligt denna förordning debiteras och redovisas av Statens strålskyddsinstitut. Förordning (1993:424). 7 §7 §Om det finns särskilda skäl, får Statens strålskyddsinstitut sätta ned eller efterskänka avgiften. Förordning (1993:424). 8 §8 §Beslut att ta ut avgift enligt denna förordning får verkställas enligt utsökningsbalken. Förordning (1993:424). 9 §9 §I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1171). 10 §10 §Statens strålskyddsinstitut får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1993:424). BilagaAvgifter för tillståndspliktig verksamhet
Verksamhet
Avgift beräknas per
Avgift i kronor
Tillståndspliktiga lasrar 
tillstånd 
3 700 
Medicinsk röntgendiagnostik 
generator 
1 950 
Extern strålterapi 
 
 
acceleratorer och koboltapparater 
utrustning 
4 800 
röntgenterapiutrustningar 
utrustning 
1 650 
Brachyterapi 
 
 
efterladdningsutrustningar 
utrustning 
4 800 
övriga slutna strålkällor över 100 gigabecquerel 
tillstånd 
7 250 
Nuklearmedicin 
 
 
högst 100 gigabecquerel 
tillstånd 
29 700 
över 100 gigabecquerel 
tillstånd 
47 800 
Odontologisk röntgendiagnostik 
generator 
1 550 dock högst 11 100 
Veterinärmedicinsk röntgendiagnostik 
generator 
1 650 
Verksamhet med öppna strålkällor (högst 100 megabecquerel) 
 
600 
Verksamhet med öppna strålkällor (högst 10 gigabecquerel) 
laboratorium 
1 950 dock högst 23 500 
Verksamhet med öppna strålkällor (över 10 gigabecquerel) 
laboratorium 
10 600 
Mindre acceleratorer och bestrålningsapparater med slutna strålkällor (över 100 gigabecquerel) 
utrustning 
3 600 dock högst 15 600 
Acceleratoranläggningar 
tillstånd 
13 250 
Radiografering 
utrustning 
1 550 dock högst 86 000 
Utrustningar för analys, kontroll och övervakning samt slutna strålkällor (högst 100 gigabecquerel) 
utrustning 
600 dock högst 31 800 
Strålsterilisering 
anläggning 
14 900 
Handel med strålkällor 
tillstånd 
3 800 
Handel, installation och underhåll av strålkällor 
tillstånd 
9 600 
Verksamhet med kvalitetskontroll av radiologisk utrustning 
tillstånd 
600 
F (2007:1051). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1976:247 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1976.Genom förordningen upphäves1. Kungl. Maj:ts beslut d. 6 juni 1973 om avgifter för finansiering av visst beredskapsorgan inom atomenergiområdet,2. Kungl. Maj:ts beslut d. 1 mars 1974 om avgiftsbeläggning av viss verksamhet inom atomenergiområdet.Avgift för tiden d. 1 juli–d. 30 sept. 1976 skall erläggas senast d. 15 juli 1976. 1990:962 Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1990. 1993:424 (Omtryck)Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993. 1994:853 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994. 1995:684 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.2. För tiden den 1 juli 1995 till och med d. 31 dec. 1996 skall avgift enligt 3 § betalas med ett belopp motsvarande en och en halv gång det belopp som framgår av bilagan till förordningen.Meddelas beslut om tillstånd under tiden d. 1 juli 1995 till och med d. 31 dec. 1995 skall avgift betalas med det belopp som framgår av bilagan till förordningen. 1998:1171 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998. 1998:1529 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999. 1999:1200 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000. 1999:1203 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000. 2002:861 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003. 2003:771 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2004:736 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005. 2005:279 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005. 2005:753 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006. 2006:1500 Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2007. 2007:1051 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.