Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering

Denna förordning har enligt förordning (2001:756) upphört att gälla vid utgången av december 2001.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2001:756).

Utfärdad: 1979-06-07

Inledande bestämmelser

1 §

Statligt stöd lämnas enligt denna förordning för att främja trädgårdsnäringens rationalisering och för energibesparande åtgärder inom trädgårdsföretag.

SFS 1987:605

2 §

Stöd lämnas i form av statlig garanti för lån (lånegaranti) och statsbidrag.

3 §

I denna förordning avses med

trädgårdsföretag, företag med yrkesmässig produktion av trädgårdsprodukter eller must,

trädgårdsprodukter, köksväxter, frukt, bär, blommor, krukväxter, svamp och växter för plantering i trädgårdar, parker eller andra anläggningar,

samverkansrationalisering, övergång till ändamålsenlig gemensam drift av enskilt drivna verksamheter.

Allmänna bestämmelser

4 §

Statligt stöd får lämnas till trädgårdsföretag om företaget drivs eller skall drivas av

 1. enskild person som bedöms få sin huvudsakliga sysselsättning i och inkomst från företaget,

 2. sambruksförening, ekonomisk förening, handelsbolag eller aktiebolag, om minst en person ges full sysselsättning i företaget.

5 §

Stöd lämnas endast om den som är ansvarig för företagets drift bedöms ha sådana yrkeskunskaper som behövs för att driva företaget ändamålsenligt.

6 §

[har upphävts genom förordning (1988:998).]

SFS 1988:998

7 §

Stöd lämnas endast om företaget har eller inom en nära framtid väntas få förutsättningar för rationell drift och kan antas få godtagbar lönsamhet och likviditet.

8 §

Stöd lämnas endast till åtgärder som är lämpliga från marknadssynpunkt och från annan allmän synpunkt. Vid bedömningen därav skall särskilt beaktas åtgärdernas betydelse för sysselsättningen. Har företaget anställda, skall även beaktas vikten av att de tillförsäkras en tillfredsställande arbetsmiljö.

Utgör den yrkesmässiga produktionen av trädgårdsprodukter den väsentliga delen av företagets verksamhet, får stöd lämnas även till åtgärder som rör andra delar av verksamheten, om åtgärderna är ägnade att höja effektiviteten eller förbättra miljön.

SFS 1983:133

9 §

[har upphävts genom förordning (1988:998).]

SFS 1988:998

Lånegaranti

10 §

Garanti får lämnas för lån som tas upp för

 1. åtgärd som är ägnad att effektivisera och förbilliga driften och varaktigt förbättra jord, ekonomibyggnader, andra anläggningar eller tekniska anordningar eller som är avsedd att förbättra miljön för de i företaget verksamma (rationaliseringslån),

 2. uppförande av driftsbyggnader eller plantering av fleråriga växter i samband med nyetablering eller utvidgning av trädgårdsföretag (rationaliseringslån),

 3. förvärv av företag inom trädgårdsnäringens område eller av fastighet eller mark för utvidgning eller nyetablering av trädgårdsföretag (förvärvslån),

 4. inköp av inventarier eller anskaffning av rörelsekapital i samband med igångsättning, omläggning eller utvidgning av driften (driftslån),

 5. förvärv av maskin med tillbehör som skall användas gemensamt för flera trädgårdsföretag, förvärv av maskinbestånd för yrkesmässig maskinhållning för trädgårdsnäringen, förvärv av byggnad för sådan maskinhållning, kostnad för ny- eller ombyggnad av byggnad för sådan maskinhållning, kostnad för anskaffning av rörelsekapital vid igångsättning av rörelse för sådan maskinhållning och kostnad för övertagande eller större utvidgning av rörelse för sådan maskinhållning (maskinlån),

 6. insats i sambruksförening och förvärv eller lösen av andel i sådan förening,

 7. insats i sammanslutning för gemensam trädgårdsdrift eller för gemensam lagring eller hantering av trädgårdsprodukter, om sammanslutningens bildande innebär samverkansrationalisering, samt förvärv eller lösen av andel i sådan sammanslutning.

Garanti för driftslån får lämnas även för att avhjälpa tillfälliga likviditetssvårigheter.

11 §

Lånegaranti lämnas endast för den del av kostnaden för åtgärden som inte täcks av statsbidrag.

SFS 1988:998

Statsbidrag

12 §

Statsbidrag får lämnas till åtgärd som avser

 1. införande av ny teknik för trädgårdsnäringen eller annan liknande åtgärd,

 2. gemensamhetsanläggning som medför samverkansrationalisering.

Bidrag enligt första stycket får lämnas i fall som anges i 1 med högst ett belopp som motsvarar 25 procent av den godkända kostnaden för åtgärden, dock högst 250 000 kronor, och i fall som anges i 2 med 50 000 kronor för varje i företaget heltidsarbetande delägare. Bidrag utgår ej med lägre belopp än 5 000 kronor.

13 §

Om åtgärd som avses i 12 § projekterats av länsstyrelsen eller av annan på uppdrag av länsstyrelsen men därefter inte har blivit utförd på grund av omständigheter över vilka sökanden ej kunnat råda, får statsbidrag lämnas till kostnaderna för projekteringen.

SFS 1991:1447

14 §

[har upphävts genom förordning (1987:605).]

SFS 1987:605

Stöd till energibesparande åtgärder

14 a §

Statsbidrag lämnas till ett trädgårdsföretag för

 1. sådana åtgärder som möjliggör användning av andra bränslen inom företaget än olja eller som har energibesparande effekt,

 2. uppförande av en prototyp eller demonstrationsanläggning med inriktning på effektivare energianvändning, om åtgärden syftar till att föra ut ny teknik i praktisk tillämpning eller till att utnyttja känd teknik i nytt sammanhang.

SFS 1982:291

14 b §

Bidrag för sådana åtgärder som avses i 14 a § 1 lämnas för energibesparande åtgärder

 1. i en anläggning som har uppförts med användande av vedertagen teknik,

 2. vid nybyggnad av ett växthus i ersättning för ett rivet växthus, som under de senaste fem åren har använts för produktion som har krävt uppvärmning under större delen av året.

SFS 1982:291

14 c §

Bidrag för sådana åtgärder som avses i 14 a § 1 lämnas med högst 35 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Till grund för beräkning av bidrag vid nybyggnad skall läggas det rivna växthusets yta.

Bidrag får inte överstiga 100 000 kronor för varje projekt. Den lägsta kostnaden som berättigar till bidrag är 3 000 kronor.

SFS 1982:291

14 d §

Bidrag för sådana åtgärder som avses i 14 a § 2 lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Den lägsta kostnaden som berättigar till bidrag är 5 000 kronor.

SFS 1982:291

14 e §

Den som erhållit bidrag för sådana åtgärder som avses i 14 a § 2 skall till statens jordbruksverk redovisa erfarenheterna av prototypen eller anläggningen enligt föreskrifter som meddelas av jordbruksverket.

SFS 1991:1447

Särskilda bestämmelser om lånegaranti

15 §

[har upphävts genom förordning (1988:998).]

SFS 1988:998

16 §

[har upphävts genom förordning (1988:998).]

SFS 1988:998

17 §

[har upphävts genom förordning (1988:998).]

SFS 1988:998

18 §

[har upphävts genom förordning (1988:998).]

SFS 1988:998

19 §

[har upphävts genom förordning (1988:998).]

SFS 1988:998

20 §

[har upphävts genom förordning (1988:998).]

SFS 1988:998

21 §

[har upphävts genom förordning (1988:998).]

SFS 1988:998

22 §

[har upphävts genom förordning (1988:998).]

SFS 1988:998

23 §

I samband med att lånegaranti beviljas skall en amorteringsplan upprättas. Därvid skall sökandens betalningsförmåga och den sannolika avkastningen av företaget beaktas.

Plan får ej ta upp längre amorteringstid än

10 år för maskinlån,

15 år för driftslån och lån till insats, förvärv eller lösen av andel som avses i 10 § första stycket punkterna 6 och 7,

30 år för förvärvslån,

20 år för rationaliseringslån eller, om lånet avser åtgärder i fruktodlingsföretag, 30 år.

Amorteringen skall börja, räknat från första lyftningsdagen senast efter ett år beträffande maskinlån, sex år beträffande driftslån och rationaliseringslån till fruktodlingsföretag och tre år beträffande övriga lån.

SFS 1988:998

24 §

Ränta för garantilån erläggs från och med lyftningsdagen. Om särskilda skäl föreligger, får anstånd med räntebetalning medges för maskinlån under högst ett år och för övriga garantilån under högst två år efter lyftningsdagen. Sålunda upplupen ränta skall vid anståndstidens slut läggas till lånebeloppet.

Särskilda bestämmelser om statsbidrag

25 §

Rationaliseringsstöd i form av statsbidrag lämnas som avskrivningslån.

Om det med hänsyn till bidragets ändamål, bidragsbeloppets storlek eller annat förhållande inte är nödvändigt att lämna bidraget som avskrivningslån, får det betalas ut som ett direkt bidrag.

SFS 1988:998

26 §

[har upphävts genom förordning (1988:998).]

SFS 1988:998

27 §

Avskrivningslån skall avskrivas tio år efter det att lånet helt har betalats ut, om inte något annat följer av 31 a §. Annan avskrivningstid får bestämmas, om det finns särskilda skäl.

SFS 1988:998

28 §

[har upphävts genom förordning (1988:998).]

SFS 1988:998

29 §

[har upphävts genom förordning (1988:998).]

SFS 1988:998

Förfarandet m. m.

30 §

Frågor om lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. För lånegarantier gäller även vad som i garantiförordningen (1997:1006) föreskrivs om kreditgarantier.

Frågor om statsbidrag prövas av Jordbruksverket eller om verket så bestämmer av länsstyrelsen. Frågor om stöd enligt 12 § prövas alltid av Jordbruksverket.

SFS 1997:1010

31 §

Finner länsstyrelsen eller Jordbruksverket i något fall att stadsbidrag av särskilda skäl bör lämnas med högre belopp eller under andra villkor än som anges i denna förordning, kan länsstyrelsen eller verket begära regeringens medgivande till detta.

SFS 1997:1010

31 a §

I fråga om lånegarantier bevakas statens rätt av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer.

I fråga om statsbidrag bevakas statens rätt av Jordbruksverket. För sådant stöd gäller i övrigt förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet, med undantag av 4 och 8 §§. Vid tillämpning av 25 § nämnda förordning har Jordbruksverket rätt att efterge statens rätt även i fråga om kapitalbelopp som överstiger 1 000 000 kr, men som inte överstiger 3 000 000 kr.

SFS 2001:50

32 §

Ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning meddelas av Jordbruksverket. Föreskrifter om lånegarantier får dock meddelas först efter samråd har skett med Riksgäldskontoret.

SFS 1997:1010

33 §

Länsstyrelsens beslut om statsbidrag får överklagas hos Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.

SFS 1997:1010

34 §

För tillämpningen av denna förordning skall jordbruksverket ha tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska centralbyrån skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar form.

SFS 1991:1447

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:427

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1979, då kungörelsen (1968:377) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering skall upphöra att gälla.

Äldre bestämmelser gäller i fråga om lån och bidrag som beviljats före d. 1 juli 1979 och statsbidrag, om utfästelse om bidraget gjorts före d. 1 juli 1979 och den åtgärd bidraget avser slutförts eller kan antas bli slutförd senast d. 31 dec. 1983.

SFS 1982:291

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1982, då förordningen (1979:428) om energibesparande åtgärder inom företag skall upphöra att gälla.

SFS 1983:133

(Utkom d. 29 mars 1983.)

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1983:210

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1983.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lånegaranti som har lämnats före ikraftträdandet.

SFS 1987:605

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1987. Äldre föreskrifter om stöd gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet.

SFS 1988:998
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1988.

 2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som har beviljats före ikraftträdandet. Bestämmelserna i 31 a och 33 §§ denna förordning och i 20 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet skall dock gälla även för sådant stöd. (Denna lydelse enl. förordning 1989:806.)

SFS 1989:806

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1989.

SFS 1991:1447

Denna förordning träder i kraft d. 10 dec. 1991.

SFS 1997:1010

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 2001:50

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2001.