Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1980:803) om regionalpolitisk transportbidrag

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1996:1569.

Denna förordning har enligt förordning (2000:281) upphört att gälla den 1 juni 2000.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2000:281).

Omtryckt i SFS 1995:892

1 §

För att främja en samhällsekonomiskt och i övrigt lämplig lokalisering av näringslivet kan bidrag för transport av gods lämnas enligt denna förordning.

Transportbidrag kan lämnas till fysiska personer som bor i Sverige och juridiska personer med verksamhet i Sverige.

Transportbidrag får dock endast lämnas om och i den omfattning Europeiska gemenskapernas kommission godkänt den ordning som gäller för bidraget.

SFS 1999:1225

2 §

Med stödområde avses i denna förordning Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län;

av Gävleborgs län: Bollnäs, Hudiksvalls, Ljusdals, Nordanstigs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner;

av Dalarnas län: Malungs, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner;

av Värmlands län: Arvika, Eda, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs kommuner.

SFS 1996:1569

2 a §

Transportbidrag till verksamhet inom stålindustri som omfattas av Fördraget om upprättande av Europeiska kol- och stålgemenskapen får lämnas endast i den utsträckning som följer av Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter. Bidrag till annan verksamhet inom stålindustrin kräver godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission, om bidraget avser produkter i form av vissa sömlösa rör eller grövre svetsade rör.

Godkännande av kommissionen behövs även för sådana bidrag till syntetfiberindustrin, varvsindustrin och motorfordonsindustrin som omfattas av Europeiska gemenskapernas statsstödsregler för respektive sektor.

SFS 1996:1569

3 §

Stödområdet indelas i följande transportbidragszoner.

Zon 1:

av Värmlands län: Arvika, Eda, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs kommuner;

av Dalarnas län: Malungs, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner;

av Gävleborgs län: Bollnäs, Hudiksvalls, Ljusdals, Nordanstigs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner.

Zon 2:

Västernorrlands län.

Zon 3:

Jämtlands län utom Strömsunds kommun.

Zon 4:

av Västerbottens län: Nordmalings, Robertsfors, Skellefteå, Umeå och Vännäs kommuner;

av Norrbottens län: Bodens, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner.

Zon 5:

av Jämtlands län: Strömsunds kommun;

av Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner;

av Norrbottens län: Arjeplogs, Arvidsjaurs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner.

SFS 1996:1569

4 §

Med transportavstånd avses i denna förordning den sammanlagda transportsträckan enligt den kortaste lämpliga vägen inom landet.

5 §

Med transportkostnad avses i denna förordning en sådan skälig kostnad som anges i en fraktsedel eller motsvarande handling och som är beroende av transportavståndet inom landet, godsvikt och godsslag samt av frakttilläg och andra avgifter som kan hänföras till själva transporten. Mervärdeskatt och belopp som betalas tillbaka av transportföretaget som återbäring får inte räknas in i transportkostnaden.

6 §

Transportbidrag kan lämnas för transporter från orter inom stödområdet (uttransportbidrag), om godset utgörs av sådana hel- eller halvfabrikat som inom stödområdet har undergått en betydande bearbetning.

Vidare kan uttransportbidrag lämnas för transport av jordbruks- eller livsmedelsprodukter som härrör från eller har framställts inom stödområdet. För sådana jordbruks- eller livsmedelsprodukter som har förts in till stödområdet lämnas uttransportbidrag endast om produkterna där har undergått en betydande bearbetning.

SFS 1996:1569

7 §

Transportbidrag kan lämnas också för transporter till orter inom stödområdet (intransportbidrag), om godset utgörs av sådana råvaror och halvfabrikat som skall undergå en betydande bearbetning hos mottagaren. Om inte Närings- och teknikutvecklingsverket bestämmer annat, lämnas dock inte intransportbidrag för transporter från orter utanför stödområdet av sådana råvaror och halvfabrikat som produceras inom stödområdet.

SFS 1996:1569

8 §

Transportbidraget lämnas som bidrag till transportkostnaden för godstransporter på järnväg eller i yrkesmässig trafik på väg.

Om det finns synnerliga skäl får Närings- och teknikutvecklingsverket medge att bidrag lämnas även för transportkostnader som inte är hänförliga till transport i yrkesmässig trafik.

SFS 1996:1569

9 §

Transportbidrag lämnas inte för en sändning vars taxerade vikt understiger 100 kilogram.

Bidrag lämnas inte heller om de sammanlagda godkända bidragsgrundande kostnaderna för ett kalenderår understiger 25 000 kronor.

SFS 1996:1569

10 §

Transportbidraget vid intransportbidrag lämnas till mottagaren. Om inte Närings- och teknikutvecklingsverket bestämmer annat lämnas bidraget i övriga fall till den av avsändaren eller mottagaren som har betalt transportkostnaden.

SFS 1996:1569

11 §

Transportbidraget beräknas på grundval av avsändningsortens eller, i fråga om intransportbidrag, mottagningsortens belägenhet, transportavståndet, transportkostnaden och den bidragssats i procent som anges i följande tabell.

Transportavstånd i kilometer

Bidragssats i procent transportbidragzon

 
 
 
 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

251–400

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

401–700

 

5

 

15

 

25

 

30

 

30

 

701–

 

5

 

15

 

25

 

30

 

45

 

SFS 1996:1569

12 §

Om transportavståndet inte uppgår till 251 kilometer, men transporten delvis har utförts inom finskt eller norskt område, får den finska eller norska sträckan tillgodoräknas. Transportbidrag lämnas dock endast för den del av transporten som har utförts inom svenskt område.

SFS 1996:1569

12 a §

För transporter från orter inom stödområdet till hamnar, som är belägna längs norrlandslänens kust, vid Mälaren eller vid Vänern, får Närings- och teknikutvecklingsverket bevilja transportbidrag oavsett landtransportsträckans längd, om godset skall transporteras vidare med lastfartyg en betydande sträcka. Bidrag lämnas därvid enligt den högsta procentsats som gäller för transportbidragzonen.

SFS 1996:1569

13 §

Ansökan om transportbidrag skall göras skriftligen hos Närings- och teknikutvecklingsverket för varje kalenderhalvår och innehålla de uppgifter som Närings- och teknikutvecklingsverket bestämmer.

Den som undertecknar ansökan skall försäkra riktigheten av de uppgifter som lämnas.

Den som i ansökan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken.

SFS 1996:1569

14 §

Ansökan om transportbidrag skall ha kommit in till Närings- och teknikutvecklingsverket senast två månader efter utgången av det kalenderhalvår som ansökningen gäller.

Om sökanden visar att ansökan inte har kunnat lämnas in inom föreskriven tid på grund av synnerliga skäl, får ansökan tas upp även om den har kommit in senare.

SFS 1996:1569

15 §

Den som söker transportbidrag är skyldig att på begäran av Närings- och teknikutvecklingsverket lämna de uppgifter som behövs för prövningen av frågan om bidrag.

Lämnas inte begärda uppgifter får ansökningen avslås.

SFS 1996:1569

16 §

Frågor om transportbidrag enligt denna förordning prövas av Närings- och teknikutvecklingsverket för varje kalenderhalvår. Verket skall till regeringen anmäla sådant bidrag för vilket krävs godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission.

SFS 1996:1569

17 §

På skriftlig framställning av den som avser att transportera en viss vara från eller till orter inom stödområdet får Närings- och teknikutvecklingsverket ge förhandsbesked om frakten berättigar till bidrag.

Ett förhandsbesked är, till den del det innebär att bidrag kan ges, bindande för staten i förhållande till sökanden två år från dagen för beskedet. Har förutsättningarna för transportbidraget ändrats genom en författningsändring, som har trätt ikraft sedan beskedet getts, gäller det dock inte längre.

SFS 1996:1569

18 §

[har upphävts genom förordning (1995:892).]

SFS 1995:892

18 a §

Transportbidrag lämnas inte om sökanden är försatt i konkurs vid prövningstillfället.

Har sökanden inte betalat förfallna ränte-, avbetalnings- eller återkravsbelopp som avser utgivet regionalpolitiskt stöd eller inte betalat förfallna skatteskulder kan dessa avräknas från bidraget innan utbetalning görs.

SFS 1996:1569

19 §

Ett beslut, varigenom Närings- och teknikutvecklingsverket helt eller delvis har avslagit en ansökan om transportbidrag, och beslut om förhandsbesked som har gått sökanden emot, får överklagas hos regeringen.

Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 1996:1569

20 §

Ytterligare föreskrifter för tillämpning av denna förordning meddelas av Närings- och teknikutvecklingsverket. Verket tillhandahåller de blanketter som behövs i ärenden om transportbidrag.

SFS 1996:1569

21 §

Närings- och teknikutvecklingsverket får föreskriva de avvikelser som behövs i fråga om förfarandet i bidragsärenden enligt denna förordning.

SFS 1991:1221

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1980:803

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1981.

2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1973:895) om statligt regionalpolitiskt transportstöd. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas i fråga om ärenden som rör transporter som har utförts till och med utgången av år 1980.

3. Företag i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län som för år 1980 får fraktbidrag enligt de äldre bestämmelserna skall för perioden den 1 jan. 1981–d. 31 dec. 1983 kunna få fraktbidrag enligt samma bestämmelser i den utsträckning transportrådet bestämmer.

SFS 1991:1221

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1991.

SFS 1995:892

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995. Den äldre lydelsen av 2, 3 och 18 a §§ tillämpas fortfarande vid prövning av ansökningar om transportbidrag för tiden före ikraftträdandet.

SFS 1996:1569

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på ansökningar som avser tiden före ikraftträdandet.

SFS 1999:1225

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om bidrag för transporter av gods som utförts under andra kalenderhalvåret 1999.