Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån

Denna förordning upphör enligt F (2018:1596) vid utgången av 2018.

Utfärdad: 1980-12-18

1 §

I ärenden om räntebidrag för sådana energisparlån som har beviljats enligt förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m. skall följande bestämmelser gälla i fråga om höjning av den garanterade räntesatsen.

2 §

För det andra året av lånetiden och för varje följande år skall den garanterade räntesatsen höjas med

  1. 0,50 procentenheter om räntebidraget avser ett småhus som utgör privatbostad enligt 5 § kommunalskattelagen (1928:370),

  2. 0,25 procentenheter om räntebidraget avser småhus i annat fall än som anges i 1 eller flerfamiljshus.

Höjningen av den garanterade räntesatsen skall ske årligen den 1 januari i fråga om lån för småhus som anges i första stycket 1, om lånet avser åtgärder som har utförts under något av åren 1975 1980 och om lånet har betalats ut före år 1982.

SFS 1990:1096

3 §

Om lånet avser sådana småhus som anges i 2 § första stycket 1, skall den garanterade räntesatsen höjas den 1 juli 1987, utöver vad som följer av 2 §, med det antal procentenheter som anges i följande sammanställning.

År då åtgärden slutfördes

Höjning av den garanterade räntesatsen den 1 juli 1987, procentenheter

1980 eller tidigare

 

0,70

 

1981 1982

 

0,45

 

1983 1984

 

0,25

 

1985 eller senare

 

0,20

 

SFS 1987:255

3 a §

Om lånet avser hus som anges i 2 § första stycket 2 och om låntagaren är en sådan juridisk eller enskild person som avses i 2 b eller 2 c i sammanställningen i 38 § andra stycket bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), skall den garanterade räntesatsen ändras den 1 juli 1987 på det sätt som anges i följande sammanställning.

1985 eller senare

År då åtgärden slutfördes

Sänkning (-) eller höjning (+) den 1 juli 1987 av den garanterade räntesatsen, procentenheter. Låntagaren är en

1985 eller senare

 
 

juridisk person

 

enskild person

 

1985 eller senare

 

1978 eller tidigare

 

-0,45

 
 

1979 1980

 

1979 1980

 
 

+0,40

 

1981 1983

 

1981 1983

 
 

+0,25

 

1981 1983

 

1984 eller senare

 
 

+0,20

 

SFS 1987:255

4 §

Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av bostadsstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1980:1068

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1981.

Om energisparlån för sådana småhus som avses i 2 § 1 har betalats ut före år 1979, skall vid tillämpningen av nämnda paragraf och av 3 § det år av lånetiden som börjar under år 1981 anses omfatta även tiden från och med d. 1 jan. 1981.

SFS 1987:255

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1987.

SFS 1990:1096

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 2018:1596

(Publicerad d. 25 okt. 2018.)