Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

Utfärdad: 1981-05-07

Inledande bestämmelser

1 §

Administrations- och aviseringsavgift skall betalas enligt bestämmelserna i denna förordning.

SFS 1984:906

Bestämmelser om administrationsavgift

2 §

Administrationsavgift skall betalas för lån som beviljas enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868), förordningen (1985:352) om lån m.m. för gatukostnadsersättning i vissa fall, nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692), ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem. Administrationsavgift skall också betalas för räntestöd som beviljas enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus. Avgiften skall dock betalas endast om lånet eller räntestödet betalas ut.

Administrationsavgift skall också betalas för övertagande av sådana lån som avses i första stycket samt för övertagande av lån som har beviljats enligt

 1. kungörelsen (1942:569) om tertiärlån och tilläggslån för vissa bostadsbyggnadsföretag,

 2. kungörelsen (1946:551) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus,

 3. kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån,

 4. kungörelsen (1948:587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus,

 5. kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m.m.,

 6. kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m.m.,

 7. förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall eller motsvarande äldre bestämmelser,

 8. förordningen (1981:473) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus,

 9. förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk,

 10. förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus,

 11. 3 § förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter,

 12. förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti,

 13. förordningen (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter.

Avgift skall dock inte betalas om övertagandet avser förbättringslån enligt någon av kungörelserna i andra stycket 3 och 5.

SFS 1990:9

3 §

För varje lån som beviljas eller övertas skall administrationsavgift tas ut med följande belopp:

Lånebelopp, kronor

Administrationsavgift, kronor

Högst 200 000

 

200

 

200 001   1 000 000

 

600

 

1 000 001   2 000 000

 

1 600

 

2 000 001   3 000 000

 

2 600

 

3 000 001   4 000 000

 

3 600

 

4 000 001   6 000 000

 

5 000

 

6 000 001   8 000 000

 

7 000

 

Över 8 000 000

 

8 000

 

För varje räntestöd som beviljas tas administrationsavgift ut med 200 kronor.

Övertar någon två eller flera lån, som avser samma fastighet eller tomträtt, eller övertar någon lån i samband med att bostadslån för förvärv eller förvärvstillägg beviljas, får administrationsavgift tas ut med sammanlagt högst 8 000 kronor.

SFS 1986:715

4 §

Administrationsavgiften för lån skall betalas av låntagaren senast då ränta på lånet eller lånen skall betalas första gången.

Administrationsavgiften för räntestöd skall betalas av den som får räntestödet. Avgiften skall betalas vid den tidpunkt som Boverket föreskriver.

SFS 1993:1112

Bestämmelser om aviseringsavgift

5 §

Aviseringsavgift skall betalas av låntagaren varje gång ränta skall betalas på lån som har beviljats enligt

 1. bostadsfinansieringsförordningen (1974:946),

 2. bostadslånekungörelsen (1967:552),

 3. bostadslånekungörelsen (1962:537),

 4. kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m.m.,

 5. kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m.m.,

 6. kungörelsen (1948:587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus,

 7. kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån,

 8. kungörelsen (1946:551) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus,

 9. kungörelsen (1942:569) om tertiärlån och tilläggslån för vissa bostadsbyggnadsföretag,

 10. kungörelsen (1941:636) angående tertiärlån till viss bostadsbyggnadsverksamhet,

 11. förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m.,

 12. kungörelsen (1974:252) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus,

 13. förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall eller motsvarande äldre bestämmelser,

 14. förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus,

 15. förordningen (1981:473) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus,

 16. förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus,

 17. förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk,

 18. 3 § förordningen (1982:1272) om statligt lånestöd m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter,

 19. förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti,

 20. förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868),

 21. förordningen (1985:352) om lån m.m. för gatukostnadsersättning i vissa fall,

 22. förordningen (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter,

 23. nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),

 24. ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),

 25. förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål,

 26. förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem.

Avgift skall dock inte betalas om lånet är ett förbättringslån enligt någon av kungörelserna i första stycket 5 och 7.

SFS 1990:1006

6 §

Aviseringsavgiften är 25 kronor för varje lån och betalningstillfälle.

SFS 1993:135

7 §

Boverket får föreskriva att avgiften skall betalas genom att räntebidrag som betalas ut till låntagaren minskas med avgiftsbeloppet.

SFS 1993:1112

Övriga bestämmelser

8 §

Frågor om administrationsavgift och aviseringsavgift prövas av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB.

SFS 1993:1112

9 §

Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

SFS 2018:1605

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1981:340

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1981. Genom förordningen upphävs förordningen (1977:758) om särskild administrationsavgift för statliga bostadslån m.m.

Bestämmelserna om aviseringsavgift tillämpas inte vid betalning som i sin helhet avser tid före d. 1 juli 1981.

SFS 1984:906

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. (Utkom 13 december 1984.)

SFS 1986:109

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 6 § d. 1 april 1986, och i övrigt d. 1 juni 1986.

SFS 1986:715

Denna förordning träder i kraft d. 15 nov. 1986.

SFS 1989:872

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1990. Bestämmelserna i 2 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande, om den fastighet som lånet avser har förvärvats före ikraftträdandet.

SFS 1990:9

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 1990 och tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 1990. Bestämmelserna i 2 § andra stycket i sin lydelse vid utgången av år 1989 tillämpas dock fortfarande, om den fastighet som lånet avser har förvärvats före d. 1 jan. 1990.

SFS 1990:1006

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 1993:135

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1993.

SFS 1993:1112

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 2018:1605

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.