Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin

Denna förordning upphör enligt F (2009:149) att gälla vid utgången av mars 2009.

Utfärdad: 1981-06-11

Inledande bestämmelser

1 §

I mån av tillgång på medel kan lån lämnas till företag inom den manuella glasindustrin enligt denna förordning.

Allmänna bestämmelser

2 §

Lån får lämnas till kostnader för

  1. effektivitetshöjande investeringar i produktionsutrustning,

  2. investeringar som i första hand syftar till att förbättra arbetsmiljön,

  3. investeringar vid enskilda produktionsenheter som direkt föranleds av att mängd köps från en central råvaruanläggning eller

  4. investeringar i den yttre miljön.

3 §

[har upphävts genom förordning (1988:771).]

SFS 1988:771

4 §

Lån får inte överstiga 50 procent av kostnaden för investeringen. Ett lån för en mera omfattande investering av det slag som anges i 2 § 4 kan dock lämnas upp till 75 procent av kostnaden.

5 §

Lån får inte lämnas i den mån annat statligt stöd har lämnats för samma ändamål.

6 §

[har upphävts genom förordning (1988:771).]

SFS 1988:771

7 §

Ett lån skall vara ränte- och amorteringsfritt och skall skrivas av med ett lika stort belopp varje år under en period av längst tio år från utgången av året närmast efter det under vilket lånet lämnats.

8 §

[har upphävts genom förordning (1988:771).]

SFS 1988:771

Förfarandet m.m.

9 §

Frågor om lån prövas av Verket för näringslivsutveckling. Om särskilda skäl föranleder det skall dock ett låneärende lämnas till regeringen för prövning.

Vid beredning av ett ärende om lån skall Verket för näringslivsutveckling i den utsträckning det bedöms nödvändigt samråda med Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket.

Verket för näringslivsutveckling skall fortlöpande samråda med företrädare för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom branschen i fråga om långivningens inriktning.

SFS 2000:1083

10 §

[har upphävts genom förordning (1988:771).]

SFS 1988:771

11 §

Under ett låns löptid får den regionala utvecklingsfonden medge sådana ändringar av villkoren för lånet som saknar väsentlig betydelse för statens rätt. För andra ändringar av villkoren krävs medgivande av långivaren.

12 §

Beslut av Verket för näringslivsutveckling enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 2000:1083

Särskilda bestämmelser

13 §

Det ankommer på Verket för näringslivsutveckling att bevaka statens rätt i mål eller ärenden som rör lån enligt denna förordning.

SFS 2000:1083

14 §

I fråga om lån som beviljats enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna rörande lån i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

SFS 1988:771

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1981:659

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1981.

SFS 1988:771

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988.

2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som beviljats före ikraftträdandet. Dock skall 19 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet gälla även för sådant stöd.

SFS 1998:1303

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2000:1083

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2009:149

(Utkom d. 24 mars 2009.)