Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1981:660) om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin

Denna förordning upphör enligt F (2016:612) att gälla vid utgången av juni 2016.

Utfärdad: 1981-06-11

Inledande bestämmelser

1 §

I mån av tillgång på medel kan lån till företag inom konfektionsindustrin lämnas enligt denna förordning. Lån enligt denna förordning kallas rationaliseringslån.

Allmänna bestämmelser

2 §

Rationaliseringslån får lämnas för kostnader för investeringar i utrustning som påtagligt höjer effektiviteten vid arbetsintensiv produktion av konfektionerade tekoprodukter, i första hand plagg. I samband med hemtagning av utlandstillverkning får rationaliseringslån lämnas vid nyetablering eller utvidgning av verksamhet för investeringar i utrustning som avser tillverkningsområden där konkurrenssituationen och marknadsutvecklingen kan bedömas ge utrymme för en ökad inhemsk lönsam produktion.

Vid långivningen skall även beaktas vikten av att de anställda tillförsäkras en tillfredsställande arbetsmiljö.

SFS 1983:644

3 §

upphävd genom

SFS 1988:772

4 §

Rationaliseringslån för investeringar som sker i anslutning till omfattande strukturella förändringar får lämnas med högst 50 procent av kostnaden. Detsamma gäller i fråga om investeringar som påtagligt höjer effektiviteten inom ett företag och som till följd av att ny produktionsteknik införs eller av någon liknande orsak bedöms kunna få betydelse även utanför företaget. För andra investeringar får rationaliseringslån lämnas med högst 40 procent av kostnaden.

5 §

Rationaliseringslån får inte lämnas om för samma ändamål lämnats avskrivningslån av det slag som handhas av överstyrelsen för ekonomiskt försvar för försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet. Har statligt bidrag i någon annan form lämnats får summan av rationaliseringslån och andra bidrag inte utan regeringens medgivande överstiga 50 procent av investeringskostnaden.

6 §

upphävd genom

SFS 1988:772

7 §

Ett rationaliseringslån skall vara ränte- och amorteringsfritt och skall skrivas av med ett lika stort belopp varje år under en period av längst tio år från utgången av året närmast efter det under vilket lånet lämnats.

8 §

upphävd genom

SFS 1988:772

Förfarandet m.m.

9 §

Frågor om rationaliseringslån prövas av statens industriverk. Om särskilda skäl föranleder det ska dock ett låneärende hänskjutas till regeringens prövning.

Vid beredning av ett ärende om rationaliseringslån ska industriverket i den utsträckning det bedöms som erforderligt samråda med Arbetsförmedlingen, styrelsen för teknisk utveckling och överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

Industriverket ska i fråga om långivningens inriktning fortlöpande samråda med företrädare för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom branschen.

SFS 2007:902

10 §

En ansökan om rationaliseringslån ges in till statens industriverk.

Ansökningen skall innehålla uppgift om investeringens effekt på

sysselsättningen.

Till en ansökan om lån skall fogas yttrande från företrädare för de anställda.

SFS 1988:772

11 §

Under ett rationaliseringslåns löptid får den regionala utvecklingsfonden medge sådana ändringar av villkoren för lånet som saknar väsentlig betydelse för statens rätt. För andra ändringar krävs medgivande av långivaren.

12 §

Beslut av statens industriverk enligt denna förordning får inte överklagas.

Särskilda bestämmelser

13 §

Det ankommer på statens industriverk att bevaka statens rätt i mål eller ärenden som rör rationaliseringslån.

14 §

I fråga om lån enligt denna förordning gäller i övrigt bestämmelserna rörande lån i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

SFS 1988:772

15 §

Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av statens industriverk.

SFS 1988:772

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1981:660

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1981.

SFS 1983:129

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. (Utkom 29 mars 1983.)

SFS 1983:644

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1983.

SFS 2016:612

(Utkom d. 13 juni 2016.)