Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1981:666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa fall

Denna förordning upphör enligt F (2016:1220) att gälla vid utgången av januari 2017.

1 §

Statligt stöd kan lämnas enligt denna förordning för kredit som till fast ränta beviljas av Sveriges Investeringsbank Aktiebolag för att finansiera svenskt företags försäljning inom landet, om konkurrerande utländskt företag på grund av utländskt kreditstöd erbjuder särskilt förmånliga kreditvillkor och det kan antas att stödet behövs för att försäljningen skall komma till stånd.

Statligt stöd lämnas endast om särskilda skäl föranleder det.

Statligt stöd lämnas inte, om räntestöd eller kontantstöd kan lämnas enligt förordningen (1986:553) om statligt stöd till fartygsfinansiering.

SFS 1986:667

2 §

Stöd lämnas med högst tre procentenheter av den ränta som Sveriges Investeringsbank Aktiebolag betingar sig. Stöd lämnas endast för den ränta som överstiger den räntenivå som Sverige har åtagit sig att tillämpa i fråga om exportkreditfinansiering med statligt stöd ökad med två procentenheter.

3 §

Statligt stöd kan lämnas vid försäljning av vara eller tjänst, om

  1. försäljningen är av väsentlig betydelse för företaget,

  2. kontraktsbeloppet är minst 500 000 kronor och vid kontraktsbelopp under 50 miljoner kronor utgör lägst 10 procent av företagets årsomsättning,

  3. varan eller tjänsten har hög teknisk nivå,

  4. det konkurrerande utländska företagets krediterbjudande lämnas i svenska kronor,

  5. försäljningen i övrigt svarar mot de krav som ställs i fråga om statsstödd exportkredit enligt förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd.

4 §

Frågor om stöd prövas av regeringen.

5 §

Ansökan om stöd vid kredit som avses i 1 § görs hos Sveriges Investeringsbank Aktiebolag, som med eget yttrande överlämnar handlingarna i ärendet till regeringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1981:666

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1981.

SFS 1986:667

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1986.

SFS 2016:1220

(Utkom d. 16 dec. 2016.)