Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1982:680) om uppföljning av beviljat statligt stöd i vissa fall

Denna förordning upphör enligt F (2009:150) att gälla vid utgången av mars 2009.

Utfärdad: 1982-06-17

Inledande bestämmelser

1 §

När någon har erhållit

  1. industrigarantilån eller garanti för bankgaranti enligt den upphävda förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m. eller motsvarande äldre bestämmelser eller

  2. hotellgarantilån enligt Kungl. Brev den 30 juni 1965 om statlig garanti till lån för turisthotell

skall ärendet, så länge det behövs med hänsyn till förutsättningarna för stödet, fortlöpande följas upp enligt denna förordning.

SFS 1990:645

2 §

Varje ärende skall följas upp enligt för stödformen anpassade rutiner eller vad som bestäms för särskilda fall. Uppkommer påtaglig risk för att syftet med stödet förfelas eller avsevärt ökad risk för staten som kredit- eller garantigivare jämfört med förhållandena vid tidpunkten för beslutet om stöd, skall åtgärder vidtas enligt bestämmelserna i 5–10 §§.

Rutinmässig uppföljning

3 §

Den rutinmässiga uppföljningen handhas av den regionala utvecklingsfonden i det län där stödmottagaren driver den verksamhet för vilket stödet beviljats.

Driver stödmottagaren verksamhet i flera län, skall, om inte bestämmelser i frågan meddelas av den myndighet som beviljat stödet, uppföljningen ske i den ordning som berörda utvecklingsfonder kommer överens om.

4 §

Utvecklingsfonden ska se till att stödmottagarna fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt bestämmelserna för stödet och i övrigt inhämta de uppgifter av betydelse för uppföljningen som kan lämnas av länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, kronofogdemyndigheten, banker samt näringslivets och arbetsmarknadens organisationer.

SFS 2007:903

Åtgärder i uppföljningsärenden

5 §

Utvecklingsfonden skall omedelbart anmäla till länsstyrelsen när det enligt fondens bedömning finns påtaglig risk för att syftet med stödet förfelas eller när statens risk som kredit- eller garantigivare avsevärt ökas i jämförelse med förhållandena vid tidpunkten för stödet. Till anmälan skall fogas utredning i ärendet.

6 §

Får länsstyrelsen genom anmälan enligt 5 § eller på annat sätt kännedom om att det har uppkommit eller riskerar uppkomma något förhållande som kan utgöra anledning till åtgärd i fråga om bidrag eller uppsägning av lån eller garanti eller på annat sätt medföra ökad risk för staten som kredit- eller garantigivare, skall länsstyrelsen vidta de åtgärder som stödets ändamål och statens intresse som fordringsägare motiverar. Finner länsstyrelsen att åtgärder bör vidtas utanför dess befogenheter, skall länsstyrelsen med utredning i ärendet och eget förslag till åtgärd hänskjuta frågan till Verket för näringslivsutveckling.

SFS 2000:1180

7 §

Vid beredning av uppföljningsärenden hos länsstyrelsen ska samråd ske med Arbetsförmedlingen, kronofogdemyndigheten och den regionala utvecklingsfonden i länet, om inte tidsskäl eller frågans beskaffenhet föranleder annat.

SFS 2007:903

8 §

Beslutar länsstyrelsen själv om åtgärd, skall avskrift av beslutet jämte uppgifter om beslutsunderlaget tillställas Verket för näringslivsutveckling i den utsträckning som verket begär det.

SFS 2000:1180

9 §

Verket för näringslivsutveckling skall besluta om åtgärder i uppföljningsärenden som länsstyrelsen hänskjuter till myndigheten. Om åtgärden gäller företag med finansiellt stöd från den regionala utvecklingsfonden eller om åtgärden på annat sätt påtagligt berör fondens verksamhet, skall samråd ske i behövlig omfattning, innan beslutet fattas.

SFS 2000:1180

10 §

Verket för näringslivsutveckling skall när så följer av särskilda föreskrifter med eget yttrande hänskjuta uppföljningsärenden till regeringen.

SFS 2000:1180

Tillsyn m.m.

11 §

Om länsstyrelsen i ett uppföljningsärende anser att den regionala utvecklingsfonden vid administration av finansiellt stöd som avses i 1 § inte iakttagit gällande bestämmelser eller annars brustit i sina ålägganden, skall länsstyrelsen anmäla detta till Verket för näringslivsutveckling.

SFS 2000:1180

12 §

Finner Verket för näringslivsutveckling att en utvecklingsfond brustit i sina åligganden på det sätt som anges i 11 §, skall verket vidta lämplig åtgärd. Åtgärden skall anmälas till Närings- och handelsdepartementet.

SFS 2000:1180

13 §

Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Verket för näringslivsutveckling.

SFS 2000:1180

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:680

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1982. Genom förordningen upphävs Kungl. Brev den 1 juni 1973 till fullmäktige i riksbanken, riksrevisionsverket, arbetsmarknadsstyrelsen och samtliga länsstyrelser med föreskrifter rörande uppföljningen av ärenden angående statligt stöd i vissa fall. Föreskrifterna i brevet gäller dock alltjämt uppföljningen av utbildningsstöd.

SFS 1988:426

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988.

SFS 1990:645

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1990.

SFS 1997:34

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1997.

SFS 2000:1180

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2007:903

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2009:150

(Utkom d. 24 mars 2009.)