Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1983:737) om avgift för administration av vissa statliga lån

Utfärdad: 1983-06-16

1 §

Låntagaren skall betala uppläggningsavgift och aviseringsavgift för lån som beviljats eller som tidigare har beviljats och övertas enligt

 1. förordningen (1977:395) om försöksverksamhet med statligt kreditstöd till bokhandel,

 2. förordningen (1977:523) om stöd till tidningar på andra språk än svenska,

 3. förordningen (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar,

 4. förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering,

 5. förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets rationalisering, m. m.,

 6. förordningarna (1977:174, 1979:1141) om statligt stöd till trädgårdsföretag,

 7. förordningen (1979:638) om statligt stöd till glesbygder,

 8. §§ 57–70 arbetsmarknadskungörelsen (1966:368),

 9. kungörelsen (1964:411) om statslån till sjukhem,

 10. kungörelsen (1966:173) om statsbidrag och lån till barnstugor,

 11. förordningen om ändring av reglementet för utdelning av lån till utländska läkare för viss efterutbildning (N 1977:158),

 12. förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m.,

 13. förordningen (1977:1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m. m.,

 14. förordningen (1971:324) om lån till den mindre skeppsfarten och

 15. förordningen (1985:325) om statligt stöd till bokhandeln.

Detsamma skall gälla för lån som beviljas personal inom utrikesförvaltningen m. m. och biståndsförvaltningen m. m. enligt särskilda regeringsbeslut.

SFS 1988:773

2 §

Uppläggningsavgiften är 200 kr. per lån och skall betalas när lånet eller första delposten av lånet betalas ut.

3 §

Aviseringsavgiften är 15 kr. per lån och avisering och skall betalas varje gång låntagaren aviseras att betala ränta eller kapitalbelopp.

4 §

Inkomster av uppläggningsavgiften och aviseringsavgiften enligt denna förordning skall redovisas under den inkomsttitel där ränteinkomsterna för resp. lån redovisas eller, om ränta inte utgår för lånet, under inkomsttiteln Övriga ränteinkomster. Avgifterna skall särredovisas på ett konto i myndigheternas räkenskaper.

5 §

Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

SFS 1998:433

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1983:737

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1983. Bestämmelserna om uppläggningsavgift tillämpas för lån som beviljas fr.o.m. d. 1 sept. 1983. Bestämmelserna om aviseringsavgift tillämpas för avisering som görs fr.o.m. d. 1 sept. 1983.

SFS 1988:773

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988.

Bestämmelserna om uppläggningsavgift tillämpas för lån som beviljas efter ikraftträdandet. Bestämmelserna om aviseringsavgift tillämpas för avisering som görs efter ikraftträdandet.

SFS 1998:433

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.