Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1983:1025) om statsbidrag för hissinstallationer i bostadshus m.m.

Denna förordning har enligt F (2004:685) upphört att gälla den 1 september 2004.

Utfärdad: 1983-12-15

1 §

Enligt denna förordning kan statsbidrag lämnas för åtgärder i eller i anslutning till bostadshus som husägaren vidtar för att förbättra bostädernas tillgänglighet för äldre och handikappade.

Statsbidrag beviljas i mån av tillgång på medel.

Frågor om bidrag prövas av bostadsstyrelsen. Styrelsen får dock bestämma att bidragsfrågor inom ett visst område eller i fråga om vissa slag av ärenden i stället skall prövas av länsbostadsnämnden.

SFS 1986:1403

2 §

Statsbidrag lämnas i första hand för installation av hiss och andra lyftanordningar. Bidrag för sådana installationer i bostadshus med fler än tre våningar lämnas dock endast om den sammanlagda arean av de lägenheter som betjänas av ett trapphus är liten.

SFS 1986:1403

3 §

Statsbidrag lämnas endast för sådana åtgärder som kommunen godkänner och för vilka kommunen förbinder sig att lämna bidrag med ett belopp som motsvarar minst 20 procent av den kostnad för åtgärderna som kommunen godkänner.

4 §

Om efterfrågan på statsbidrag överstiger tillgången på medel, skall bidrag i första hand lämnas för åtgärder i bostadsområden för vilka kommunen upprättat en plan för förbättring av tillgängligheten.

5 §

Statsbidrag lämnas med högst 30 procent av den kostnad för åtgärden som kommunen godkänner.

6 §

Bidrag lämnas endast efter en gemensam ansökan av kommunen och husägaren.

Kommunen skall på det sätt bostadsstyrelsen bestämmer förbinda sig att lämna sådant bidrag som avses i 3 §.

SFS 1986:1403

7 §

Beslut om bidrag skall innehålla uppgift om bidragsbelopp och de projekt för vilka bidrag beviljas.

8 §

Bidrag skall lämnas till kommunen som bestämmer hur det skall betalas ut.

9 §

Länsbostadsnämndens beslut i frågor enligt denna förordning får överklagas hos bostadsstyrelsen. Styrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

Kommunen och husägaren får överklaga var för sig.

SFS 1986:1403

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1983:1025

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1984. Bidrag enligt förordningen får lämnas för åtgärder som har påbörjats efter d. 31 okt. 1983.

SFS 1986:1403

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1987.

Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om ansökan om bidrag har kommit in till bostadsstyrelsen före ikraftträdandet.