Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1984:381) om täktavgift

Förordningen har ersatts av Förordning 1998:940.

Fortsatt giltighet

1 §

Statens kostnader för prövning och tillsyn av sådan täktverksamhet, för vilken det krävs tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen (1964:822) eller vartill tillstånd i stället lämnas enligt vattenlagen (1983:291), skall täckas genom avgifter.
Första stycket gäller inte torvtäkter eller täkter för vilka tillstånd lämnas enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln eller enligt lagen (1966:319) om rätt till sand, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden.
Avgifterna skall betalas till staten av den som är innehavare av tillståndet till täkten.

2 §

För en täkt vartill tillstånd har meddelats före den 1 juli 1984 skall betalas en täktavgift med ett engångsbelopp som motsvarar 570 kronor för varje helt år, dock högst tio år, som tillståndet gäller efter den 1 juli 1984.
Återstår mer än fyra år av tillståndstiden får beslutas att avgiften skall fördelas på två betalningstillfällen.

3 §

Avslutas en täktverksamhet före tillståndstidens utgång skall den del av täktavgiften enligt 2 § som har erlagts för återstående tillståndstid betalas tillbaka. Återstående tillståndstid räknas från och med kalenderåret efter det år slutbesiktning av täkten har skett.

4 §

När tillstånd till en täkt meddelas skall täktavgift betalas med ett belopp som motsvarar
  • fyra öre per ton tillståndsgivet material vid täkt av kalksten för cementtillverkning eller annat industriellt bruk, för jordbruksändamål eller för kalkning av mark och vatten,
  • tjugosex öre per ton tillståndsgivet material vid annan täktverksamhet.
Beslut får meddelas om fördelning av avgiften på två eller flera betalningstillfällen. SFS 1989:326

5 §

Täktavgift enligt 4 § får omprövas, om det har mött praktiska hinder att under tillståndstiden utvinna så stor volym material som tillståndet avser och avvikelsen är väsentlig.

6 §

Beslut om täktavgift meddelas av länsstyrelsen eller, om det är fråga om avgift vid nytt tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) till täkt i vattenområde, av vattendomstolen.

7 §

Täktavgiften får bestämmas till ett lägre belopp än det som anges i 2 § första stycket eller 4 § första stycket, om det finns särskilda skäl.
Har en täktavgift fördelats på två eller flera betalningstillfällen, skall ränta enligt vad som föreskrivs i fråga om statens utlåningsränta betalas på de delbelopp för vilka betalningsuppskov har medgivits.

8 §

Länsstyrelsens och vattendomstolens beslut om täktavgifter får överklagas hos kammarrätten genom besvär.
Länsstyrelsens avgiftsbeslut enligt denna förordning får verkställas.

9 §

Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens naturvårdsverk.

SFS 1984:381

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
Bestämmelserna om avgift enligt 4 § gäller inte när tillstånd meddelas på grund av en ansökan som har anhängiggjorts före utgången av oktober 1983. För sådana täkter skall i stället bestämmas avgift enligt 2 § för den tid tillståndet gäller, dock högst tio år.