Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1984:381) om täktavgift

Denna förordning har enligt förordning (1998:940) upphört att gälla den 1 januari 1999.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1998:940).

Utfärdad: 1984-05-17

1 §

Statens kostnader för prövning och tillsyn av sådan täktverksamhet, för vilken det krävs tillstånd enligt 18 § naturvårdslagen (1964:822) eller vartill tillstånd i stället lämnas enligt vattenlagen (1983:291), skall täckas genom avgifter.

Första stycket gäller inte torvtäkter eller täkter för vilka tillstånd lämnas enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln eller enligt lagen (1966:319) om rätt till sand, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden.

Avgifterna skall betalas till staten av den som är innehavare av tillståndet till täkten.

2 §

För en täkt vartill tillstånd har meddelats före den 1 juli 1984 skall betalas en täktavgift med ett engångsbelopp som motsvarar 570 kronor för varje helt år, dock högst tio år, som tillståndet gäller efter den 1 juli 1984.

Återstår mer än fyra år av tillståndstiden får beslutas att avgiften skall fördelas på två betalningstillfällen.

3 §

Avslutas en täktverksamhet före tillståndstidens utgång skall den del av täktavgiften enligt 2 § som har erlagts för återstående tillståndstid betalas tillbaka. Återstående tillståndstid räknas från och med kalenderåret efter det år slutbesiktning av täkten har skett.

4 §

När tillstånd till en täkt meddelas skall täktavgift betalas med ett belopp som motsvarar

  1. fyra öre per ton tillståndsgivet material vid täkt av kalksten för cementtillverkning eller annat industriellt bruk, för jordbruksändamål eller för kalkning av mark och vatten,

  2. tjugosex öre per ton tillståndsgivet material vid annan täktverksamhet.

Beslut får meddelas om fördelning av avgiften på två eller flera betalningstillfällen.

SFS 1989:326

5 §

Täktavgift enligt 4 § får omprövas, om det har mött praktiska hinder att under tillståndstiden utvinna så stor volym material som tillståndet avser och avvikelsen är väsentlig.

6 §

Beslut om täktavgift meddelas av länsstyrelsen eller, om det är fråga om avgift vid nytt tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) till täkt i vattenområde, av vattendomstolen.

7 §

Täktavgiften får bestämmas till ett lägre belopp än det som anges i 2 § första stycket eller 4 § första stycket, om det finns särskilda skäl.

Har en täktavgift fördelats på två eller flera betalningstillfällen, skall ränta enligt vad som föreskrivs i fråga om statens utlåningsränta betalas på de delbelopp för vilka betalningsuppskov har medgivits.

8 §

Länsstyrelsens och vattendomstolens beslut om täktavgifter får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Länsstyrelsens avgiftsbeslut enligt denna förordning får verkställas.

9 §

Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens naturvårdsverk.