Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1985:145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden

Denna förordning har enligt förordning (1998:1343) upphört att gälla den 1 december 1998.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1998:1343).

Utfärdad: 1985-03-28

1 §

Statsbidrag lämnas enligt denna förordning till åtgärder som främjar fritidsfisket på enskilt vatten vid kusten av Östhammars kommun i Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Östergötlands län, Kalmar län, Gotlands län och Blekinge län samt i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland.

2 §

Statsbidrag till andra åtgärder än bildande av fiskevårdsområden lämnas inte, om åtgärden har påbörjats utan särskilt medgivande innan frågan om bidrag har avgjorts.

Om det finns särskilda skäl, får undantag göras från första stycket.

3 §

Statsbidrag får lämnas till

  1. kostnader för bildande av fiskevårdsområden,

  2. fiskevårdsåtgärder som främjar fritidsfisket,

  3. serviceanläggningar för fritidsfiskets behov.

Bidrag enligt första stycket 1 får avse arvode till förrättningsman, kostnader för fiskerättsförteckning, kungörelsekostnader och andra kallelsekostnader. Om det finns särskilda skäl, får bidrag också lämnas för andra kostnader.

4 §

Bidrag enligt 3 § lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Om det finns särskilda skäl lämnas bidrag med ett belopp som motsvarar högst hela den godkända kostnaden.

5 §

Beslut om bidrag får upphävas och bidrag som lämnats ut får återkrävas, om bidraget har beviljats på grund av oriktig uppgift från bidragstagaren eller denne bryter mot villkoren för bidragen.

6 §

Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av fiskeriverket eller, efter bemyndigande av verket, av länsstyrelsen.

SFS 1991:555

7 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos fiskeriverket.

Fiskeriverkets beslut får inte överklagas.

SFS 1991:555

8 §

Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av fiskeriverket.

SFS 1991:555