Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1985:440) om statsbidrag till fritidsfisket

Denna förordning har enligt förordning (1998:1343) upphört att gälla den 1 december 1998.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1998:1343).

Utfärdad: 1985-05-30

1 §

Statsbidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning till åtgärder som främjar fritidsfisket.

2 §

Bidrag lämnas inte, om en åtgärd har påbörjats utan särskilt medgivande innan frågan om bidrag har avgjorts.

Om det finns särskilda skäl, får undantag göras från första stycket.

SFS 1990:478

3 §

Statsbidrag får lämnas till

  1. fiskevårdsåtgärder som främjar fritidsfisket,

  2. serviceanläggningar för fritidsfiske som är av betydande allmänt intresse,

  3. fritidsfiskarnas och fiskevattenägarnas riksorganisationer för information och andra åtgärder som främjar fritidsfisket.

Som villkor för statsbidrag enligt första stycket 1--2 gäller att åtgärden rör vatten där allmänheten får fiska.

Som villkor för statsbidrag enligt första stycket 3 gäller att åtgärderna vidtas enligt en plan som har godkänts av fiskeriverket.

SFS 1991:556

4 §

Bidrag enligt 3 § första stycket 1--2 lämnas med högst 50 procent, eller om det finns särskilda skäl, högst 70 procent av den godkända kostnaden för åtgärden.

SFS 1990:478

5 §

Beslut om bidrag får upphävas och bidrag som lämnats ut får återkrävas, om bidraget har beviljats på grund av oriktig uppgift från bidragstagaren eller denne bryter mot villkoren för bidragen.

6 §

Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av fiskeriverket eller, efter bemyndigande av verket, av länsstyrelsen.

SFS 1991:556

7 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos fiskeriverket. Verkets beslut får inte överklagas.

SFS 1991:556

8 §

Fiskeriverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 1991:556