Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1986:285) om återkallelse av godkännande som allmännyttigt bostadsföretag i vissa fall m.m.

Denna förordning upphör enligt F (2016:473) att gälla vid utgången av augusti 2016.

Utfärdad: 1986-05-22

1 §

[har upphävts genom förordning (1999:612).]

SFS 1999:612

2 §

Om ett godkännande som allmännyttigt bostadsföretag har återkallats enligt 8 § lagen (1999:608) om tillfällig minskning av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m. och om företaget har beviljats lån enligt någon av bostadslånekungörelserna (1967:552 eller 1962:537), kungörelsen (1957:360) om tertiärlån m.m., någon av kungörelserna (1948:587 eller 1946:551) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus eller kungörelsen (1942:569) om tertiärlån och tilläggslån för vissa bostadsbyggnadsföretag, skall villkoren för lånet ändras på samma sätt som om lånen hade övertagits av någon som inte är ett allmännyttigt bostadsföretag.

SFS 1999:612

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1986:285

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1986. Förordningen gäller även i fall då överlåtelse eller annan ändring som avses i 1 § har ägt rum under tiden d. 11 jan.–d. 30 juni 1986.

SFS 1996:1433

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997 och tillämpas i fråga om överlåtelser och ägarförändringar som sker under tiden d. 12 okt. 1996–d. 31 dec. 1999. Förordning (1997:1184).

SFS 1999:612

Denna förordning träder i kraft d. 19 juni 1999 och tillämpas på avyttringar som sker till och med d. 30 juni 2001. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om avyttringar som skett före d. 19 juni 1999.

SFS 2016:473

(Utkom d. 3 juni 2016.)