Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer

Denna förordning har enligt förordning (2000:216) upphört att gälla den 1 januari 2001.

Utfärdad: 1986-06-11

1 §

En riksorganisation för invandrare kan få statsbidrag enligt denna förordning.

2 §

Regeringen beslutar, efter förslag från Integrationsverket, vilka organisationer som skall få statsbidrag. Integrationsverket bestämmer och betalar ut bidrag om inte regeringen föreskriver annat.

SFS 1998:227

3 §

[Har upphävts genom förordning (2000:217).]

SFS 2000:217

4 §

För att föreslås få statsbidrag skall en organisation

  1. ta till vara invandrares intressen på det invandrar- och minoritetspolitiska området och bedriva verksamhet med allmän kulturell och social inriktning,

  2. hämta huvudparten av sina medlemmar från invandrar- och minoritetsgrupper i Sverige,

  3. vara demokratiskt uppbyggd så att varje medlem har en stadgeenlig möjlighet att påverka organisationens beslut,

  4. ha en tillfredsställande geografisk spridning i de områden där den invandrar- och minoritetsgrupp är bosatt som utgör organisationens medlemsunderlag,

  5. ha sin verksamhet förlagd huvudsakligen till Sverige,

  6. själv bekosta en del av sin verksamhet och

  7. kunna dokumentera sin verksamhet och sitt medlemsantal genom styrkta handlingar såsom verksamhets- och revisionsberättelser.

5 §

Statsbidrag beräknas för tiden den 1 januari–den 31 december (bidragsåret).

SFS 1996:1582

6 §

Statsbidrag får lämnas bara till en organisation som under närmast föregående bidragsår hade minst 1 000 individuellt betalande medlemmar. Bidraget skall avse organisationens centrala verksamhet.

6 a §

Statsbidrag får lämnas till en organisation under de tre första verksamhetsåren även om kraven i 4 och 6 §§ inte är uppfyllda.

SFS 1998:1748

7 §

När antalet medlemmar skall bestämmas för en organisation, skall hänsyn tas till förhållandena den dag under det föregående bidragsåret, då organisationens verksamhetsår upphörde.

8 §

För att någon vid tillämpningen av denna förordning skall räknas som medlem i en riksorganisation krävs att han eller hon betalat avgift till organisationen eller till förening som ingår i riksorganisationen för det verksamhetsår som upphörde under det föregående bidragsåret.

9 §

Statsbidrag fastställs på grundval av det antal medlemmar som angivits i förslaget från Integrationsverket.

Statsbidraget för bidragsåret 2000 beräknas enligt följande

Antal medlemmar

 

1 000– 3 499

 

249 000

 

3 500– 4 499

 

389 000

 

4 500– 6 999

 

634 000

 

7 000–10 999

 

779 000

 

11 000–14 999

 

877 000

 

15 000–29 999

 

1 073 000

 

SFS 1999:1348

10 §

Bidrag betalas ut med en fjärdedel av bidragsbeloppet snarast möjligt efter den 1 januari, den 1 april, den 1 juli och den 1 oktober under bidragsåret. Del av bidraget får betalas ut innan bidragets storlek har fastställts.

SFS 1996:1582

11 §

När ett statsbidrag betalas till en riksorganisation skall avdrag göras för belopp som felaktigt har betalts till organisationen för tidigare bidragsår. Kan ett sådant avdrag inte ske, skall organisationen betala tillbaka vad den har fått för mycket.

För en riksorganisation, som uppbär stöd enligt förordningen (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet, skall bidraget minskas med motsvarande belopp.

12 §

En riksorganisation är skyldig att på begäran av Integrationsverket lämna verksamhets- och revisionsberättelse samt de verifikationer och övriga uppgifter som krävs för att verket skall kunna pröva frågan om statsbidrag.

SFS 1998:227

13 §

Om Integrationsverket under bidragsåret anser att en organisation inte längre uppfyller villkoren för bidrag, skall verket hänskjuta frågan till regeringen för beslut.

SFS 1998:227

14 §

Integrationsverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 1998:227

15 §

Integrationsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

SFS 1998:227

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1986:472

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1986.

SFS 1996:1582

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:227

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1998.

SFS 1998:1748

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:1348

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:217

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer skall upphöra att gälla d. 31 maj 2000.