Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:414) om avgift för utbetalning av statliga räntebidrag i vissa fall

Denna förordning upphör enligt F (2016:480) att gälla vid utgången av augusti 2016.

1 §

Denna förordning avser räntebidrag som lämnas enligt någon av följande förordningar:

  • bostadsfinansieringsförordningen (1974:946),

  • nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),

  • ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),

  • förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem,

  • förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål,

  • förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder,

  • förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnads- subvention.

SFS 1994:1087

2 §

Utbetalning av räntebidrag direkt till långivaren får bara ske mot avgift, om utbetalningen görs inom ramen för systemet med nettoavisering av låntagarens räntekostnader för det bidragsberättigade huset eller till följd av att ägaren av ett sådant hus överlåtit eller pantsatt rätten till bidrag hos långivare som står under Finansinspektionens tillsyn. Avgiften skall vara sex kronor för varje bidragsärende och utbetalningstillfälle.

SFS 1994:1087

3 §

Avgiften betalas av långivaren.

4 §

Avgiften betalas månadsvis i efterskott mot faktura utställd av Boverket.

Boverket får träffa avtal om sättet för betalning av avgift.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:414

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993 och tillämpas på utbetalningar av räntebidrag som görs från och med dagen för ikraftträdandet.

2. Långivare som före ikraftträdandet har träffat avtal om nettoavisering får oavsett avtalad uppsägningstid frånträda avtalet med omedelbar verkan. För skyldigheten att betala avgift skall därvid gälla följande:

a) Om meddelande att avtalet frånträds kommit Boverket tillhanda senast d. 31 aug. 1993, tas ingen avgift ut.

b) Om meddelande att avtalet frånträds kommit Boverket tillhanda efter utgången av augusti 1993 tas avgift ut för sådana utbetalningar av räntebidrag som har gjorts från och med dagen för ikraftträdandet till dess att de datarutiner som är förenade med nettoaviseringen har kunnat avbrytas.

3. Låntagarnas rätt till räntebidrag påverkas inte av att långivaren frånträder ett nettoaviseringsavtal eller avstår från att vid avtalstidens utgång förlänga eller ingå nytt avtal om nettoavisering. Äldre föreskrifter som innebär krav på nettoavisering för rätt till räntebidrag gäller inte i sådana fall.

SFS 1994:1087

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1994 och tillämpas på utbetalningar av räntebidrag som görs från och med dagen för ikraftträdandet.

SFS 2016:480

(Utkom d. 3 juni 2016.)