Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1993:1126) om länsstyrelsens prövning av frågor om bidrag för bostadsändamål m. m. enligt vissa äldre bestämmelser

Denna förordning upphör enligt F (2016:481) att gälla vid utgången av augusti 2016.

Utfärdad: 1993-10-07

1 §

Sedan länsbostadsnämnden upphört skall länsstyrelsen pröva frågor om bidrag enligt de förordningar som anges i bilagan till denna förordning.

2 §

Sådana underrättelser till länsbostadsnämnden om ändrade förhållanden som kan påverka rätten till bidrag och som föreskrivs i de förordningar som anges i bilagan till denna förordning skall lämnas till länsstyrelsen.

3 §

Länsstyrelsens beslut med stöd av denna förordning får överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Bilaga

 1. Bostadslånekungörelsen (1967: 552),

 2. Förordningen (1973: 400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler,

 3. Bostadsfinansieringsförordningen (1974: 946),

 4. Förordningen (1977: 332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m.,

 5. Förordningen (1981: 474) om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadshus,

 6. Förordningen (1982: 642) om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadshus,

 7. Förordningen (1982: 644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus,

 8. Förordningen (1982: 1273) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m.,

 9. Förordningen (1982: 1285) om statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus,

 10. Förordningen (1983: 40) om räntebidrag för underhållslån i vissa fall,

 11. Förordningen (1983: 1108) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m. m.,

 12. Förordningen (1983: 1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus,

 13. Förordningen (1984: 614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967: 868),

 14. Förordningen (1985: 352) om lån m. m. för gatukostnadsersättning i vissa fall,

 15. Nybyggnadslåneförordningen (1986: 692) för bostäder,

 16. Ombyggnadslåneförordningen (1986: 693) för bostäder,

 17. Förordningen (1986: 694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag,

 18. Förordningen (1986: 1398) om bidrag till bostadskostnader efter ombyggnad,

 19. Förordningen (1986: 1399) om bidrag vid nybyggnad av vissa bostäder,

 20. Förordningen (1987: 258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem,

 21. Förordningen (1987: 530) om ungdomsbostadsstöd,

 22. Förordningen (1990: 1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder,

 23. Förordningen (1991: 1923) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1126

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994. Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraftträdandet.

SFS 2016:481

(Utkom d. 3 juni 2016.)