Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1994:99) om vatten- och värmemätare

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller mätare som
  • en leverantör använder för att mäta hushållsförbrukning av vatten (vattenmätare) och
  • en leverantör använder för att mäta hushållsförbrukning av värmeenergi (värmemätare).
SFS 1999:929

Krav på mätnoggrannhet m. m.

2 §

Vattenmätare och värmemätare skall ha en mätnoggrannhet som är rimlig med hänsyn till kostnader och teknisk utveckling. Mätaren skall också vara lätt att avläsa. SFS 1999:929

Bedömning av överensstämmelse

3 §

För att en mätare skall få användas enligt 1 § skall den ha genomgått bedömning av överensstämmelse enligt föreskrivna krav. SFS 2002:24

Användning

4 §

En mätare får tas i bruk av mätaranvändare endast om den uppfyller kraven i 2 § och har genomgått föreskrivet förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 3 §. SFS 1997:1022

5 §

En mätaranvändare skall se till att mätare som har tagits i drift uppfyller föreskrivna krav. Leverantören skall med vissa tidsintervall se över alla mätare i drift (mätarrevision). SFS 1997:1022

Rätt till utbyte av mätare

6 §

Om en mätaranvändare inte ser över en mätare inom föreskriven tid för mätarrevision, har abonnenten rätt att på leverantörens bekostnad få den utbytt. SFS 1997:1022

7 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela
  • närmare föreskrifter om utförande och egenskaper som krävs för att mätaren skall uppfylla kraven i 2 §,
  • närmare föreskrifter om bedömning av överensstämmelse enligt 3 § och mätarrevision enligt 5 § samt
  • föreskrifter för verkställighet av denna förordning.
SFS 2006:322

8 §

Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med EES-avtalet får Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll genom föreskrift eller särskilt beslut medge undantag från denna förordning. SFS 2006:322

Tillsyn

9 §

Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon samt i denna förordning utövas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
Bestämmelser om befogenheter vid sådan tillsyn finns i 5 och 6 §§ lagen om måttenheter, mätningar och mätdon. SFS 2006:322

10 §

Tillsynen skall huvudsakligen inriktas på mätaranvändarnas egenkontroll. SFS 1997:1022

Överklagande

11 §

Bestämmelser om överklagande av tillsynsmyndighets beslut finns i 7 § lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.

SFS 1994:99

  • Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  • Genom förordningen upphävs förordningen (1979: 146) om el-, vatten- och värmemätare.
  • I fråga om elmätare som tagits i drift före den 1 juli 1980 och inte därefter undergått mätarrevision tillämpas inte 5 § i fråga om skyldigheten att företa mätarrevision förrän mätaren första gången efter ikraftträdandet har genomgått sådan revision och åter tagits i bruk, dock senast den 1 juli 1998.

SFS 1995:1177

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996

SFS 1997:1022

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

SFS 1999:929

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1999.

SFS 2002:24

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

SFS 2006:322

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2006.