Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Utkom från trycket den 13 juni 2007
utfärdad den 31 maj 2007.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin.

Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer som varit arbetslösa under lång tid individuellt utformade insatser för att de så snabbt som möjligt skall få arbete.

2 §

Inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin ska Arbetsförmedlingen

 1. kartlägga vilka ytterligare insatser deltagaren behöver för att kunna stärka sin position på arbetsmarknaden,

 2. lämna det stöd som deltagaren behöver för att uppfylla det som framgår av den individuella handlingsplan som ska upprättas enligt 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, och

 3. kontinuerligt följa upp dels resultatet av de insatser deltagaren tagit del av inom programmet, dels att deltagaren har både insatser och tid att söka arbete i sådan omfattning som behövs för att uppnå syftet med programmet.

SFS 2015:949

Anvisningar till programmet

3 §

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av programmet.

Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.

SFS 2015:949

4 §

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin ska avse verksamhet på heltid.

En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och detta beror på

 1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,

 2. föräldraledighet, eller

 3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.

I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som motsvarar arbetsutbudet.

En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger den enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt studerar på deltid i längst sex månader eller arbetar, om studietiden eller arbetstiden och tiden i programmet sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.

SFS 2019:1158

4 a §

För den som har ett nedsatt arbetsutbud på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska en anvisning göras på heltid, trots att den enskilde har ett lägre arbetsutbud. Detta gäller dock endast under förutsättning att han eller hon inte kan få sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen eller funktionsnedsättningen samtidigt som han eller hon är inskriven i programmet och får aktivitetsstöd.

För den som avses i första stycket och samtidigt har ett nedsatt arbetsutbud på grund av föräldraledighet eller annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen eller ägnar sig åt sådana aktiviteter som avses i 4 § fjärde stycket, ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfattning att den sammanlagda tiden motsvarar verksamhet på heltid.

SFS 2010:1731

4 b §

Om en anvisning görs till verksamhet på deltid, ska skälen för beslutet anges i beslutet. Vidare ska de uppgifter som ligger till grund för beslutet dokumenteras hos Arbetsförmedlingen.

SFS 2010:63

Vem som får anvisas till programmet

5 §

En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras för en person som är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och som

 1. har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, men som har förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod och inte kvalificerat sig för en ny period med arbetslöshetsersättning,

 2. är ensamstående och, på grund av vårdnad eller umgänge, har egna barn under 18 år boende helt eller delvis i sitt hem och som har förbrukat 60 veckor med utfört eller deklarerat deltidsarbete inom en period med arbetslöshetsersättning,

 3. inte har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, men som under 14 sammanhängande månader har varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen eller som har deltagit i arbetsmarknadspolitiska program,

 4. har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, förutsatt att anvisningen sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin,

 5. har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt enligt 11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) eller som är villkorligt frigiven men inte har fullgjort ett år av prövotiden, eller

 6. har deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare under maximal tid enligt den förordningen.

För den som omfattas av första stycket 1 får en anvisning göras tidigast 20 ersättningsdagar innan de 300 ersättningsdagarna i perioden med arbetslöshetsersättning har förbrukats. Detta gäller under förutsättning att personen då inte bedöms kvalificera sig för en ny period med arbetslöshetsersättning.

För den som omfattas av första stycket 2 får en anvisning göras tidigast när personen har förbrukat 56 veckor med utfört eller deklarerat deltidsarbete i perioden med arbetslöshetsersättning.

För en person som omfattas av första stycket 3 får en anvisning göras endast om personen inte får delta i insatser enligt förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

SFS 2017:827

Vad man kan ta del av inom programmet

6 §

Inom ramen för programmet får den enskilde ta del av sådana insatser som följer av 5 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som

 1. bedöms lämpliga för den enskilde att ta del av inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin, och

 2. den enskilde uppfyller förutsättningarna för, med undantag för åldersgränser.

Den enskilde får inom programmet även ta del av arbetsträning och förstärkt arbetsträning enligt 10 § samt bristyrkesutbildning enligt 11 §.

Inom ramen för programmet ska deltagaren aktivt söka arbete och regelbundet redovisa sitt arbetssökande i en sådan aktivitetsrapport som avses i 6 a § förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

SFS 2015:949

7 §

[Upphävd g. F (2015:949).]

SFS 2015:949

8 §

[Upphävd g. F (2015:949).]

SFS 2015:949

9 §

[Upphävd g. F (2015:949).]

SFS 2015:949

9 a §

[Upphävd g. F (2010:1464).]

SFS 2010:1464

10 §

Med arbetsträning avses att den enskilde får arbetsträna på en arbetsplats. Arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om arbetsträning med. Arbetsträning får pågå under längst sex månader.

Med förstärkt arbetsträning avses att den enskilde erbjuds en arbetsplats för utredning av arbetsförmåga eller för arbetsträning. Förstärkt arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om förstärkt arbetsträning med. Arbetsgivaren har inget inflytande över vilken person som erbjuds arbetsplatsen. Förstärkt arbetsträning får pågå under längst tolv månader.

För den som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som det kan lämnas ersättning för får arbetsträning pågå under längst tolv månader.

Inför varje period av arbetsträning eller förstärkt arbetsträning ska Arbetsförmedlingen pröva om insatsen är den mest lämpliga för att uppnå syftet med programmet.

SFS 2015:949

11 §

Med bristyrkesutbildning avses sådan yrkesinriktad utbildning på folkhögskola under längst 24 månader, som syftar till att underlätta för den enskilde att få eller behålla ett arbete och som motverkar brist på arbetskraft inom ett visst yrke på arbetsmarknaden.

SFS 2015:949

12 §

[Upphävd g. F (2009:8).]

SFS 2009:8

Hur lång tid man får ta del av programmet

13 §

Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av insatserna i programmet till dess att han eller hon

 1. påbörjar ett arbete på heltid med eller utan statligt stöd, eller ett arbete på deltid med särskilt anställningsstöd i form av extratjänst,

 2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning,

 3. påbörjar en utbildning som avses i 30 § andra stycket 6 eller 7 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program,

 4. påbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken på heltid,

 5. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid, eller

 6. uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Den som inte längre får ta del av insatserna i programmet ska skrivas ut ur programmet. Vid en sådan frånvaro enligt första stycket 1, 2, 3 eller 4 som kan antas vara kortvarig, får Arbetsförmedlingen avvakta med utskrivning till dess att frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid frånvaro enligt första stycket 5 ska utskrivning ske först när frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd.

Ärenden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

SFS 2019:1158

13 a §

I fråga om den som är frånvarande från ett program på grund av sjukdom enligt 13 § första stycket 5 ska Arbetsförmedlingen inom 30 kalenderdagar från första sjukdagen undersöka om en utskrivning enligt 13 § andra stycket kan undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas så att den enskilde åter kan delta i programmet.

SFS 2019:1158

Återinträde i programmet

14 §

Den som har skrivits ut ur jobb- och utvecklingsgarantin enligt 13 § första stycket 1 och andra stycket har möjlighet att återinträda i programmet, under förutsättning att han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och inte heller erbjuds en anställning.

Den som har skrivits ut ur jobb- och utvecklingsgarantin enligt 13 § första stycket 2–5 och andra stycket har möjlighet att återinträda i programmet, under förutsättning att avbrottet i programmet har varat i högst ett år. Den som skrivits ut för att påbörja en utbildning inom skolväsendet eller motsvarande utbildning vid en folkhögskola har dock möjlighet att återinträda under förutsättning att avbrottet har varat i högst tre år.

Återinträde enligt första och andra styckena ska anses ske dagen efter den ersättningsdag då den enskilde lämnade programmet.

SFS 2019:1158

Återkallelse av anvisning till programmet

15 §

En anvisning till programmet ska återkallas om

 1. den som anvisats missköter sig eller stör verksamheten, eller

 2. det i övrigt finns särskilda skäl för att återkalla anvisningen.

För den som förbrukat sina 450 dagar med ersättning enligt 2 kap. 8 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, ska anvisningen dessutom återkallas om han eller hon

 1. avvisar någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd,

 2. utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete,

 3. inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter, eller

 4. inte har regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

SFS 2017:827

Ny anvisning till programmet

16 §

Om en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin har återkallats enligt 15 § första stycket 1 eller andra stycket får den enskilde på nytt anvisas till programmet om han eller hon

 1. anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och

 2. efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under 45 dagar som det skulle ha lämnats aktivitetsstöd för om inte återkallelsen gjorts.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska dagar då den enskilde utfört förvärvsarbete räknas in i de 45 dagarna.

Den som på nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin träder in i garantin dagen efter den ersättningsdag då han eller hon lämnade programmet.

SFS 2015:949

Ersättning till den enskilde

17 §

I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som tar del av programmet jobb- och utvecklingsgarantin kan få ekonomiskt stöd för sin försörjning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

SFS 2017:827

Ekonomiskt stöd till anordnare

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-0008

18 §

Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning enligt 10 §. Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stödet.

När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet, ska Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas på det sätt som framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

SFS 2015:949

19 §

Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna förordning används på föreskrivet sätt.

SFS 2007:932

Återbetalning och återkrav

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0397

20 §

En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.

Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet.

SFS 2010:397

20 a §

Om en mottagare av ekonomiskt stöd är återbetalningsskyldig enligt 20 §, ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.

SFS 2010:397

20 b §

Vid återkrav enligt 20 a § får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

SFS 2010:397

20 c §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 20 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 20 b § och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet.

SFS 2010:397

20 d §

Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 20 a § eller ett krav på ränta enligt 20 b eller 20 c §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.

SFS 2010:397

20 e §

Vid återkrav enligt 20 a § får Arbetsförmedlingen, vid en senare utbetalning av stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller skyldighet att betala ränta enligt 20 b eller 20 c §.

SFS 2010:397

Tillsyn

21 §

Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens granskning av handläggningen av och rutinerna för handläggningen av ärenden om återkallande av anvisningar till programmet.

SFS 2007:932

Omprövning och överklagande

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0397

22 §

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

SFS 2010:397

22 a §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 13, 14, 15 och 20 e §§ får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

SFS 2018:1022

Bemyndigande

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0397

23 §

Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2007:932

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:414

1. Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2007.

2. [Upphävd g. F (2007:602).]

SFS 2007:602

(Utkom d. 27 juni 2007.)

SFS 2007:815

Denna förordning träder i kraft d. 3 dec. 2007.

SFS 2007:932

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:60

Denna förordning träder i kraft d. 7 april 2008.

SFS 2008:273

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2008:1435

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2009.

SFS 2009:8

Denna förordning träder i kraft d. 2 mars 2009.

SFS 2009:1603

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

2. Vid tillämpning av 13 § första stycket 4 och andra stycket ska endast sjukdagar från och med d. 1 jan. 2010 beaktas.

SFS 2010:43

Denna förordning träder i kraft d. 8 mars 2010.

SFS 2010:63

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2010.

SFS 2010:81

Denna förordning träder i kraft d. 9 mars 2010.

SFS 2010:359

Denna förordning träder i kraft d. 22 juni 2010.

SFS 2010:397

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav av belopp som har betalats ut före ikraftträdandet.

SFS 2010:1464

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet påbörjat den arbetsmarknadspolitiska insatsen lyft.

SFS 2010:1731

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:2025

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2011.

SFS 2011:150

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2011:1532

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2012.

SFS 2012:172

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2012.

SFS 2012:177

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2012.

SFS 2012:608

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 nov. 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för frånvaroperiod som påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 2012:985

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2013.

SFS 2013:687

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2013.

SFS 2013:703

Denna förordning träder i kraft d. 4 sept. 2013.

SFS 2013:1169

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2014.

SFS 2014:878

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller för förhållanden som inträffat före ikraftträdandet.

SFS 2015:207

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2015.

SFS 2015:511

Denna förordning träder i kraft d. 3 aug. 2015.

SFS 2015:949

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2016.

2. För den som före ikraftträdandet har påbörjat deltagande i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion gäller 5 § i den äldre lydelsen till och med d. 31 dec. 2016.

3. Den som vid ikraftträdandet är eller har varit sysselsatt hos en anordnare som förmedlats av Arbetsförmedlingen enligt 7 § i den äldre lydelsen får även fortsättningsvis sysselsättas hos en sådan anordnare, dock längst till och med d. 31 jan. 2018. Det som sägs om Arbetsförmedlingens kontakter med anordnaren och deltagaren i den upphävda 7 § tredje stycket gäller då fortfarande. Då gäller också 18 § i den äldre lydelsen.

SFS 2016:818

Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 2016.

SFS 2017:5

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2017.

SFS 2017:107

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2017:827

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. För den som har deltagit i insatser enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som inte får ta del av insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 5 § i den äldre lydelsen.

3. Vid beräkningen enligt 15 § i den nya lydelsen om en person har förbrukat 450 dagar med ersättning enligt 2 kap. 8 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska även dagar med ersättning enligt 5 a § den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd ingå.

SFS 2018:46

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2018.

SFS 2018:1022

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2019:1158
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända, dock längst till och med d. 20 sept. 2020.