Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Utkom från trycket den 15 juni 2007
utfärdad den 7 juni 2007.

1 §

Inom ramen för förvaltningen av EU:s strukturfonder ska strukturfondspartnerskap bildas enligt denna lag.

Inom det geografiska området för varje regionalt strukturfondsprogram och motsvarande regional handlingsplan för det nationella socialfondsprogrammet ska ett gemensamt strukturfondspartnerskap bildas.

Strukturfondspartnerskapet ska inom målet investering för tillväxt och sysselsättning yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av förvaltande myndighet för det berörda strukturfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapets yttrande ska vara bindande i den förvaltande myndighetens fortsatta handläggning.

SFS 2014:479

2 §

Strukturfondspartnerskapet ska samråda med berörd region som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i fråga om projektets överensstämmelse med det regionala tillväxtarbetet i berörda län.

SFS 2019:928

3 §

Ett strukturfondspartnerskap ska vara sammansatt av

  1. förtroendevalda representanter för kommuner och regioner i berörda län samt, i vissa fall, Sametinget,

  2. företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar, och

  3. företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer.

Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet.

Ordföranden utser övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet efter ett nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer. Det sammanlagda antalet ledamöter enligt första stycket 1 ska överstiga antalet övriga ledamöter.

SFS 2019:928

4 §

Vid strukturfondspartnerskapens handläggning tillämpas bestämmelserna om jäv i 1618 §§ förvaltningslagen (2017:900).

SFS 2018:828