Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Utkom från trycket den 16 juni 2008

utfärdad den 5 juni 2008.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

SFS 2019:74

Ordförklaringar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0074

2 §

Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslagen (2018:396) och strålskyddsförordningen (2018:506).

SFS 2019:74

3 §

I denna förordning avses med

provdrift: drift enligt ett provprogram inför övergång till normaldrift,

normaldrift: drift inom de fastställda villkor och begränsningar som framgår av en anläggnings säkerhetstekniska driftsförutsättningar,

avveckling: åtgärder som, efter att den verksamhet som en anläggning är avsedd för har upphört och inte kommer att återupptas, vidtas av tillståndshavaren för att på ett säkert sätt montera ned och riva anläggningen samt hantera det kärnämne och det kärnavfall som finns på anläggningsplatsen,

kärnteknisk anläggning kategori 1: en kärnkraftsreaktor, en anläggning för mellanlagring eller slutförvaring av kärnämne eller använt kärnbränsle, en anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle eller en anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte är en sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 12,

kärnteknisk anläggning kategori 2: en forsknings- eller materialprovningsreaktor,

kärnteknisk anläggning kategori 3: en anläggning för framställning av kärnbränsle,

kärnteknisk anläggning kategori 4: en anläggning för hantering, bearbetning och annan lagring än mellanlagring av kärnämne som inte utgör anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle och anläggning för hantering, bearbetning och lagring av låg- och medelaktivt kärnavfall.

SFS 2011:1568

Ansökningsavgift

4 §

En ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om

 1. tillstånd enligt 5 eller 5 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

 2. tillstånd enligt strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) eller föreskrifter meddelade med stöd av dessa, eller

 3. Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av ett ärende enligt 8 § eller 18 § andra stycket förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

SFS 2019:1314

5 §

Avgift enligt 4 § 1 ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten med 101 400 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnkraftsreaktor som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor, varav 34 476 000 kronor när ansökan ges in, 33 462 000 kronor senast ett år efter att ansökan gavs in och 33 462 000 kronor senast två år efter att ansökan gavs in.

Avgift enligt 4 § 1 eller 3 ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när ansökan ges in

 1. med 2 268 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 1, dock inte en kärnkraftsreaktor eller anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle,

 2. med 1 129 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 2,

 3. med 568 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 3,

 4. med 113 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk anläggning kategori 4,

 5. med 1 558 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning kategori 1,

 6. med 568 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning kategori 2,

 7. med 284 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning kategori 3,

 8. med 56 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning kategori 4,

 9. med 113 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk anläggning,

 10. med 56 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

 11. med 114 000 kronor, om ansökan avser en anläggning för markdeponering av lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning och till en sådan anläggning hörande anläggningar för behandling eller lagring, förutsatt att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markdeponeringsanläggningen inte överstiger 10 terabecquerel varav högst 10 gigabecquerel utgörs av alfaaktiva ämnen,

 12. med 43 000 kronor, om ansökan avser gränsöverskridande transport av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall,

 13. med 81 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktiva ämnen enligt en särskild överenskommelse om säkerhetsåtgärder,

 14. med 35 500 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse, bearbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med kärnämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas av någon ansökan enligt 1–13,

 15. med 16 500 kronor, om ansökan avser transport av ett radioaktivt ämne som inte omfattas av någon ansökan enligt 1–14, och

 16. med 76 000 kronor, om ansökan avser bekräftelse av certifikat för kollikonstruktion.

Om en ansökan som avser en och samma anläggning omfattas av mer än en avgift enligt första stycket eller andra stycket 1–9, ska avgift betalas med det belopp som är högst av de angivna beloppen.

SFS 2019:1314

5 a §

Avgift enligt 4 § 2 ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när ansökan ges in

 1. med 520 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt som inte överskrider 30 milliwatt,

 2. med 8 800 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt som överskrider 30 milliwatt,

 3. med 1 200 kronor per tillstånd för övriga tillståndspliktiga lasrar,

 4. med 5 100 kronor per generator för medicinsk röntgendiagnostik,

 5. med 2 000 kronor per generator för odontologisk röntgendiagnostik,

 6. med 3 100 kronor per generator för veterinärmedicinsk röntgendiagnostik,

 7. med 2 100 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som är högst 100 megabecquerel,

 8. med 6 400 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som överstiger 100 megabecquerel men inte 10 gigabecquerel,

 9. med 35 200 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som överstiger 10 gigabecquerel,

 10. med 6 200 kronor per utrustning för mindre acceleratorer,

 11. med 23 600 kronor per tillstånd för acceleratoranläggningar,

 12. med 3 100 kronor per utrustning för radiografering,

 13. med 2 100 kronor för slutna strålkällor som inte är slutna strålkällor med hög aktivitet,

 14. med 10 500 kronor för slutna strålkällor med hög aktivitet,

 15. med 10 300 kronor per tillstånd för installation och underhåll av strålkällor,

 16. med 12 700 kronor per utrustning för acceleratorer och koboltapparater för extern strålterapi,

 17. med 4 300 kronor per utrustning för röntgenterapiutrustning för extern strålterapi,

 18. med 12 700 kronor per utrustning för efterladdningsutrustning för brachyterapi,

 19. med 19 100 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachyterapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

 20. med 77 700 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel,

 21. med 125 600 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

 22. med 7 283 000 kronor per anläggning för acceleratorbaserad spallation för neutronforskningsändamål med en stråleffekt som överstiger 1 megawatt, och

 23. med 353 000 kronor för verksamhet med elektronacceleratorbaserade synkrotronljusanläggningar.

SFS 2019:1314

5 b §

Den som ansöker om tillstånd till en verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396) som inte omfattas av 5 a § ska betala avgift med 1 300 kronor per timme för arbete med tillståndsprövning som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

SFS 2019:74

6 §

Om Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av en ansökan medför kostnader som väsentligt överstiger de belopp som anges i 5 eller 5 a §, får myndigheten besluta att sökanden ska betala tilläggsavgift med 1 300 kronor per timme för arbete som myndigheten har utfört. Tilläggsavgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

SFS 2019:74

Granskningsavgift

7 §

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor ska betala en granskningsavgift

 1. med 100 000 000 kronor per kalenderår från och med det kalenderår som följer efter det att tillståndet gavs till och med det kalenderår då reaktorn efter ett särskilt godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten har tagits i provdrift, och

 2. med 15 000 000 kronor per kalenderkvartal från och med det kalenderår som följer efter det att reaktorn har tagits i provdrift till och med det kalenderkvartal som följer efter det att reaktorn efter ett särskilt godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten har tagits i normaldrift.

Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

Anmärkning om flytt:

Förutv 7 § nu 7 a §.

SFS 2011:1568

7 a §

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning kategori 1, dock inte en sådan reaktor som avses i 7 § eller en anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle, ska betala granskningsavgift med 4 790 000 kronor för granskning av de tillståndsvillkor som måste uppfyllas innan anläggningen tas i normaldrift för första gången efter det att tillståndet gavs.

Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering sedan tillståndshavaren har gett in handlingar till myndigheten för granskning.

SFS 2019:74

8 §

Om den granskning som en avgift enligt 7 eller 7 a § är avsedd att täcka medför granskningsarbete som inte täcks av avgiftens belopp (kostnader för merarbete), får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att tillståndshavaren ska betala tilläggsavgift med 1 300 kronor per timme för det merarbete som myndigheten har utfört. För en granskning som avses i 7 a § får dock tilläggsavgiften för varje granskningsarbete uppgå till högst 2 000 000 kronor.

Tilläggsavgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

SFS 2019:74

9 §

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning ska betala en avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av en sådan helhetsbedömning som avses i 10 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Avgiften ska efter särskild debitering betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten

 1. med 5 206 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift, och

 2. med 2 206 000 kronor för övriga kärntekniska anläggningar.

SFS 2016:1359

Konsultkostnader

10 §

Den som ansöker om eller har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska ersätta Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader för att anlita konsult i samband med sådan prövning eller granskning som avses i 4–9 §§ med avseende på den del av konsultkostnaderna som understiger 1 000 000 kronor, i den mån konsultarbetet kan hänföras till en viss eller till vissa verksamheter. Ersättningen betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering. Förordning (2009:668).

SFS 2009:668

Tillsynsavgift

11 §

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över att lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslagen (2018:396), förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet och strålskyddsförordningen (2018:506) samt villkor och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar och förordningar följs. Avgiften ska, efter särskild debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

 1. med 4 374 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift,

 2. med 750 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer,

 3. med 600 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor under normaldrift,

 4. med 750 000 kronor för en anläggning där mer än 1 000 ton använt kärnbränsle mellanlagras,

 5. med 350 000 kronor för en anläggning där använt kärnbränsle mellanlagras och den lagrade mängden inte överstiger 1 000 ton,

 6. med 750 000 kronor för en anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte utgör sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 11,

 7. med 400 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av kärnavfall,

 8. med 400 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnämne som inte utgör en anläggning för framställning av bränsle,

 9. med 400 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnavfall,

 10. med 750 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under avveckling,

 11. med 251 500 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor under avveckling, och

 12. med 11 000 kronor för en sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 11.

En avgift enligt första stycket 1–4, 10 eller 11 omfattar även tillsyn över anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som omfattas av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte att fullgöra sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om kärnteknisk verksamhet.

Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett och samma anläggningsområde, ska avgift betalas endast för den anläggning som har den högsta avgiften.

Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet började gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om kärnteknisk verksamhet eller Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att fortlöpande tillsyn med hänsyn till säkerheten och strålskyddet inte längre behövs.

SFS 2019:1314

11 a §

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor som ersätter en permanent avstängd kärnkraftsreaktor ska betala avgift enligt 11 § endast från och med det kalenderkvartal som följer efter det att reaktorn tas i normaldrift.

SFS 2011:1568

11 b §

Den som har tillstånd till någon sådan verksamhet som avses i 5 a § 1–21 ska betala avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader för tillsyn och andra åtgärder med anknytning till tillståndet. Avgiften ska, efter särskild debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalen-derår från och med det år som följer efter det att beslut om tillstånd har getts med ett belopp som motsvarar den gällande ansökningsavgiften för verk-samheten enligt 5 a §. Om ett tillstånd förnyas, ska ingen avgift betalas för det år då ansökan om att förnya tillståndet gavs in.

För en verksamhet som avses i 5 a § 22 eller 23 ska avgift enligt första stycket betalas för varje påbörjat kalenderår från och med det år som följer efter det år då ansökan om tillstånd gavs in.

Förhållanden som är anmälda skriftligt till Strålsäkerhetsmyndigheten före den 1 januari ska ligga till grund för beräkningen av avgiften.

SFS 2019:1314

11 c §

Den som i annat fall än som avses i 11 b § har tillstånd till en verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396), ska betala avgift med 1 300 kronor per timme för arbete med tillsyn och övriga åtgärder med anknytning till tillståndet som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

SFS 2019:74

Beredskapsavgift

12 §

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en verksamhet som tillhör någon av beredskapskategorierna 1 a–2 enligt den klassificering som följer av föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med stöd av 4 kap. 9 § strålskyddsförordningen (2018:506), ska betala beredskapsavgift. Avgiften ska efter särskild debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten betalas förskottsvis för varje kalenderkvartal

 1. med 6 100 000 kronor per tillståndshavare med en eller flera verksamheter i beredskapskategori 1 a inom samma anläggningsområde,

 2. med 4 570 000 kronor per tillståndshavare med en eller flera verksamheter i beredskapskategori 1 b eller 1 c inom samma anläggningsområde,

 3. med 260 000 kronor för en kärnteknisk verksamhet i beredskapskategori 2, och

 4. med 260 000 kronor för en annan verksamhet i beredskapskategori 2 än som avses i 3.

Om en tillståndshavare har flera verksamheter som omfattas av en avgift enligt första stycket inom ett och samma anläggningsområde, ska avgift betalas med det belopp som är högst av de angivna beloppen.

Avgiften ska betalas från och med det kalenderkvartal då en anläggning har tagits i provdrift. Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att verksamheten inte längre tillhör någon av beredskapskategorierna.

SFS 2019:1314

Avgift för nukleär icke-spridningskontroll

13 §

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift för den tillsyn som utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten enligt de internationella överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen som Sverige tillträtt. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderkvartal

 1. med 512 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer,

 2. med 218 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor,

 3. med 270 000 kronor för en kärnkraftsreaktor,

 4. med 265 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärnbränsle med en bränslemängd som överstiger 1 000 ton,

 5. med 13 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärnbränsle med en bränslemängd som inte överstiger 1 000 ton, och

 6. med 10 000 kronor för en anläggning för annan behandling av kärnämne än framställning av bränsle.

Avgiften ska betalas från och med kalenderkvartalet efter det att tillståndet gavs till och med det kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att allt kärnämne avlägsnats från anläggningen. För en kärnkraftreaktor under uppförande som ska ersätta en permanent avstängd reaktor ska avgiften betalas från och med kalenderkvartalet efter att en ansökan om provdrift lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten.

SFS 2019:1314

14 §

Den som i annat fall än som avses i 13 § innehar ett kärnämne ska betala avgift för kärnämneskontroll med 1 300 kronor per timme för kontroll som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

SFS 2019:74

Forskningsavgift

15 §

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor ska betala avgift till Strålsäkerhetsmyndigheten för den grundläggande och tillämpade forskning samt de studier och utredningar som myndigheten initierar i syfte att utveckla nationell kompetens och stödja och utveckla myndighetens tillsyn inom de av myndighetens verksamhetsområden som är relevanta för den verksamhet som tillståndshavaren bedriver. Avgiften ska efter särskild debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten betalas för varje kalenderkvartal

 1. med 7 821 000 kronor för en reaktor som är under uppförande från och med det kalenderkvartal som följer efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten har godkänt att anläggningen får börja uppföras till och med det kalenderkvartal då reaktorn tas i normaldrift,

 2. med 2 440 000 kronor för varje annan reaktor från och med det kalenderkvartal som följer efter det att den tas i normaldrift fram till det kalenderkvartal som följer efter det att den är permanent avstängd, och

 3. med 352 000 kronor för en reaktor som är permanent avstängd och där kärnämne i form av använt kärnbränsle finns kvar för den tid då avgift inte betalas enligt 2.

Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

SFS 2019:1314

Avgift för anmälningspliktig verksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0074

16 §

Den som anmäler en verksamhet med strålning enligt föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med stöd av 5 kap. 3 eller 14 § strålskyddsförordningen (2018:506), ska betala avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader för handläggning av anmälan samt för tillsyn och andra åtgärder med anknytning till verksamheten. Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när anmälan ges in. Avgiften är 1 200 kronor för varje

 1. anmälningspliktig verksamhet med laser,

 2. anmälningspliktig verksamhet med mikrovågstorkning,

 3. teknisk anordning som kan alstra joniserande strålning i en anmälningspliktig verksamhet,

 4. anmälningspliktig verksamhet med en eller flera öppna strålkällor,

 5. anmälningspliktig verksamhet med handel med radioaktiva ämnen och tekniska anordningar som kan alstra joniserande strålning,

 6. sluten strålkälla i en anmälningspliktig verksamhet,

 7. anmälningspliktig verksamhet med ett eller flera medicinska solarier, och

 8. anmälningspliktig verksamhet med hantering av naturligt förekommande radioaktivt material.

SFS 2019:1314

17 §

Den som enligt föreskrifter som Strålsäkerhetsmyndigheten har meddelat med stöd av 5 kap. 7 § strålskyddsförordningen (2018:506) har ansvar för att anmäla en verksamhet med arbetsplatser där aktivitetskoncentrationen för radon överstiger referensnivån 200 becquerel per kubikmeter, ska betala avgift med 1 200 kronor för Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader för handläggning av anmälan samt för tillsyn och andra åtgärder med anknytning till verksamheten. Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när anmälan ges in.

SFS 2019:74

18 §

Den som ansvarar för en verksamhet som avses i 17 § med arbetsställen där arbetstagare riskerar att få en radonexponering som överstiger 0,72 megabecquereltimmar per kubikmeter, ska för varje sådant arbetsställe betala avgift med 30 700 kronor för Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader för handläggning av anmälan samt för tillsyn och andra åtgärder med anknytning till verksamheten. Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering för varje påbörjat kalenderår från och med det år då anmälan ges in.

SFS 2019:74

Nedsättning av avgift

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0074

19 §

Om det finns särskilda skäl, får Strålsäkerhetsmyndigheten i det enskilda fallet sätta ned eller efterskänka en avgift.

Verkställighetsföreskrifter

Rubriken införd g. SFS2019-0074

20 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

Rubriken införd g. SFS2019-0074

21 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:1035

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:463

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008, då förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut och förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion ska upphöra att gälla.

2. Avgifter som före d. 1 juli 2008 har debiterats av Statens kärnkraftinspektion eller Statens strålskyddsinstitut ska i den mån betalning inte har skett före detta datum betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

3. I fråga om avgift som avser tiden före d. 1 juli 2008 ska Strålsäkerhetsmyndigheten tillämpa äldre bestämmelser.

SFS 2009:668

(Omtryck)

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.

2. Avgift enligt 12 § för tredje kalenderkvartalet 2009 får i den del avgiften har höjts genom denna förordning betalas i efterskott efter särskild debitering.

SFS 2009:1606

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2010.

SFS 2010:1110

Denna förordning träder i kraft d. 31 okt. 2010.

SFS 2010:1546

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:316

Denna förordning träder i kraft d. 20 april 2011.

SFS 2011:1568

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2012.

SFS 2012:908

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2013.

SFS 2013:1130

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2014.

SFS 2015:2

Denna förordning träder i kraft d. 3 febr. 2015.

SFS 2016:8

Denna förordning träder i kraft d. 9 febr. 2016.

SFS 2016:1359

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2017.

SFS 2017:1336

Denna förordning träder i kraft d. 16 jan. 2018.

SFS 2018:511

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2018.

SFS 2018:1035

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2019:74

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.

SFS 2019:1314

Denna förordning träder i kraft d. 24 jan. 2020.