Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:900 Utkom från trycket den 14 juli 2009Förordning om ändring i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder;utfärdad den 2 juli 2009.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder dels att 1, 10, 12, 13, 15, 16, 30 och 31 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 28 a §, dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse.1 §1 §Denna förordning gäller förvaltningen av EG:s strukturfonder för att genomföra program inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning och målet europeiskt territoriellt samarbete. Förordningen innehåller bestämmelser som kompletterarEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999EUT L 210, 31.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1080). ,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999EUT L 210, 31.7.2006, s. 12 (Celex 32006R1081). ,rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083). ,kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfondenEUT L 371, 27.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1828). , ochlagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap.10 §10 § Senaste lydelse 2007:676. Den förvaltande myndigheten ska kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med det berörda strukturfondsprogrammet samt med tilllämpliga nationella och gemenskapsrättsliga bestämmelser.I fråga om godkända ansökningar inom ramen för de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet ska den förvaltande myndigheten sedan föredra sina beslutsunderlag inför strukturfondspartnerskapet. Partnerskapet avger därefter yttrande enligt vad som närmare framgår av lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap.12 §12 §Stöd får betalas ut endast om utgifterna är stödberättigande och det kan styrkas att dessa faktiskt har betalats. I annat fall ska den förvaltande myndigheten besluta att inte betala ut motsvarande del av stödet.13 §13 §Allmänna bestämmelser om stödberättigande utgifter finns iartikel 7 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006,artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006,artikel 56 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006, ochartikel 48–53 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006.Bestämmelserna i 15–25 §§ tillämpas inte om något annat följer av de bestämmelser som anges i första stycket.15 §15 §Direkta utgifter är stödberättigande om dehar uppkommit för och är nödvändiga för projektets genomförande,har uppkommit under den projektperiod som den förvaltande myndigheten har fastställt,har bokförts i enlighet med gällande bokföringsregler,kan styrkas av stödmottagaren genom kopior av fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar ur dennes redovisning, ochhar uppkommit efter offentlig upphandling eller, om upphandling inte krävs, på i övrigt affärsmässiga villkor.Den förvaltande myndigheten får meddela föreskrifter om undantag från kravet i punkten 4 enligt vad som närmare framgår av artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 och artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006.16 §16 §Indirekta utgifter är stödberättigande om stödmottagaren kanstyrka att utgifterna uppkommit i direkt samband med de stödberättigande direkta utgifter som går att hänföra till projektet,styrka att utgifterna fördelas proportionellt enligt en dokumenterad och skälig metod som bestämts på förhand, ochstyrka utgifterna genom kopior av fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar ur sin redovisning.Den förvaltande myndigheten får meddela föreskrifter om undantag från kravet i punkten 3 enligt vad som närmare framgår av artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 och artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006.Stödet för indirekta utgifter får uppgå till högst 20 procent av de stödberättigande direkta utgifterna.28 a §28 a §Är någon återbetalningsskyldig enligt 27 § eller skyldig att betala ränta enligt 28 § får annat stöd enligt denna förordning kvittas mot skulden.30 §30 §För de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet ska den förvaltande myndigheten för respektive program ansvara för rapporteringen av oegentligheter i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006. För de territoriella programmen ska den myndighet som är ansvarig för kontroller enligt 29 § också svara för rapporteringen av oegentligheter på svenskt territorium.En underrättelse om innehållet i rapporteringen ska sändas till Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket. I fråga om sådana territoriella program där den förvaltande myndigheten inte är placerad i Sverige ska en sådan underrättelse i stället sändas till den förvaltande och den attesterande myndigheten.31 §31 §I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den förvaltande myndighetens beslut att inte betala ut stöd enligt 12 §, att upphäva beslut om stöd enligt 26 § och att kvitta stöd enligt 28 a § får dock inte överklagas.2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser programperioden 2000–2006 och för att avsluta denna programperiod. Uppdraget i 21 a § andra stycket att utfärda avslutsdeklarationer för mål 1 och 2 samt för gemenskapsinitiativen Interreg III A Kvarken–MittSkandia, Interreg III A Sverige-Norge, Interreg III B Norra periferin, Leader+ och Urban II liksom för strukturstöd till fiskerinäringen utanför mål 1 ska dock utföras av Ekonomistyrningsverket.Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2009.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)