Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

dels att nuvarande 4 a § ska betecknas 4 b §,

dels att 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 §

1 En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin ska avse verksamhet på heltid.
En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och detta beror på
  • 1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
  • 2. föräldraledighet, eller
  • 3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.
I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som motsvarar arbetsutbudet.
En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger den enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt arbetar, under förutsättning att arbetstiden och tiden i programmet sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.

4 a §

För den som har ett nedsatt arbetsutbud på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska en anvisning göras på heltid, trots att den enskilde har ett lägre arbetsutbud. Detta gäller dock endast under förutsättning att han eller hon inte kan få sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring med anledning av sjukdomen eller funktionsnedsättningen samtidigt som han eller hon är inskriven i programmet och får aktivitetsstöd.
För den som avses i första stycket och samtidigt har ett nedsatt arbetsutbud på grund av föräldraledighet eller annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen eller ägnar sig åt sådana aktiviteter som avses i 4 § fjärde stycket, ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfattning att den sammanlagda tiden motsvarar verksamhet på heltid.

SFS 2010:63

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.
På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)
Senaste lydelse 2009:1603.