Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

dels att i 1 § ordet "Vägverket" ska bytas ut mot "Trafikverket",

dels att 3–5, 8, 9 och 11–13 §§ ska ha följande lydelse.

3 §

Statlig medfinansiering får beviljas för investeringar. Medel betalas ut av Trafikverket.

4 §

Trafikverket fördelar anslagna medel på grundval av de planer som upprättas och fastställs enligt
  • 1. förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur, och
  • 2. förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

5 §

Statlig medfinansiering får beviljas med upp till 50 procent av kostnaderna.
För investeringar enligt 2 § får Trafikverket, om det finns särskilda skäl, bevilja medfinansiering med upp till 75 procent av kostnaderna.

8 §

Vilka kostnader som ska ligga till grund för beräkningen av den statliga medfinansieringen beslutas i de enskilda fallen av Trafikverket.
Trafikverket fastställer därefter ett preliminärt belopp för den statliga medfinansieringen. När det objekt som beviljats medfinansiering är färdigbyggt, beslutar verket beloppet för den slutliga medfinansieringen.

9 §

Till sådana större objekt som avses i 4 § 3 förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur samt objekt som avses i 3 § 3 förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur får statlig medfinansiering beviljas endast om
  • 1. objektet tagits upp i en länsplan för regional transportinfrastruktur eller i den nationella planen för transportinfrastruktur, och
  • 2. Trafikverket i det enskilda fallet fastställt ett preliminärt belopp för statlig medfinansiering, såvida inte verket meddelat särskilt tillstånd att påbörja arbetena dessförinnan.
Om det finns särskilda skäl, får regeringen i ett enskilt fall besluta om undantag från första stycket.

11 §

Trafikverket får meddela föreskrifter om statlig medfinansiering och om verkställigheten av denna förordning i övrigt.
Föreskrifter som avser sådana anläggningar som avses i 2 § 4 får endast meddelas efter samråd med Transportstyrelsen.
Föreskrifter som avser sådana åtgärder som avses i 2 § 6 får endast meddelas efter samråd med Transportstyrelsen och Sjöfartsverket.
Föreskrifter som avser sådana anläggningar eller fartyg som avses i 2 § 7 och 8 får endast meddelas efter samråd med Sjöfartsverket.

12 §

Trafikverket ska se till att statlig medfinansiering som beviljats enligt denna förordning används på lämpligt sätt och för avsedda ändamål. Vid medfinansiering till sådana anläggningar som avses i 2 § 4 ska tillsynen ske i samråd med Transportstyrelsen. När det gäller medfinansiering till åtgärder som avses i 2 § 6 ska tillsynen ske i samråd med Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. När det gäller medfinansiering till sådana anläggningar och fartyg som avses i 2 § 7 och 8 ska tillsynen ske i samråd med Sjöfartsverket.

13 §

Trafikverkets beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

SFS 2010:161

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)