Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:276 Utkom från trycket den 20 april 2010Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder;utfärdad den 31 mars 2010.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder dels att 1 kap. 4, 16, 21 b och 36 §§, 2 kap. 8 b §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 8 § och 5 kap. 10 § samt bilaga 1 ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas tolv nya paragrafer, 1 kap. 13 a, 19 a, och 28 a §§ samt 5 kap. 9 a–9 h och 10 a §§ samt närmast före 5 kap. 9 a och 10 §§ två nya rubriker av följande lydelse.1 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2009:191. I denna förordning betyder behörig myndighet: den myndighet som prövar frågor om stöd, betesmark: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som används till bete, med undantag av mark som används för rennäringsverksamhet, bredband: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet, brukningsenhet: produktionsenhet inom ett jordbruksföretag som har för driften gemensamma byggnader, jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av sådana personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning, som bedriver jordbruksverksamhet, jordbrukarhushåll: ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person bedriver jordbruksverksamhet, jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av en jordbrukare inom Sveriges gränser, jordbruksmark: den areal som upptas av åkermark, slåtteräng eller betesmark, jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av jordbruksprodukter, inklusive trädgårdsprodukter, inbegripet skörd, mjölkning, uppfödning och hållande av djur för animalieproduktion eller annan produktion, eller verksamhet för att hålla marken i enlighet med god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 EUT L 130, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073)., klassificeringsfel: fel som innebär att förekomsten av stödberättigande landskapselement eller renvallar och renstängsel är mindre än vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för, LAG-grupp: en lokal utvecklingsgrupp inom leaderdimensionen som avses i artikel 62 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och som godkänts av länsstyrelsen, landsbygdsprogram: landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007–2013 som avses i artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005, leaderdimensionen: stöd som genomförs enligt artikel 61–65 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005, lokal utvecklingsstrategi: en utvecklingsstrategi som utarbetats av en LAG-grupp och godkänts av länsstyrelsen, mikroföretag: företag som anses som mikroföretag enligt kommissionens rekommendation (2003/361/EG) av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företagEUT L 124, 20.5.2003, s. 36 (Celex 32003H0361)., mätfel: fel som innebär att arealen mätt i hektar eller antalet djur mätt i djurenheter avviker från vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för, nationell strategi för landsbygdsutveckling: den nationella strategiska plan för Sverige som avses i artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005, NGA-nät: kabelbundna accessnät som helt eller delvis består av optiska element som kan leverera bredbandstjänster med bättre egenskaper (såsom högre genomströmning) jämfört med tjänster som levereras via befintliga kopparnät, rennäringsföretag: fysiska eller juridiska personer som bedriver rennäringsverksamhet, rennäringshushåll: ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person bedriver rennäringsverksamhet, rennäringsverksamhet: verksamhet som får bedrivas av sameby med stöd av rennäringslagen (1971:437), skogsmark: mark som anses som skogsmark enligt 2 § skogsvårdslagen (1979:429), slåtteräng: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som på eftersommaren används för slåtter med klippande eller skärande redskap eller för sådan slåtter kompletterad med bete eller lövtäkt, träd- och buskmark: mark som anses som träd- och buskmark enligt 2 § skogsvårdslagen, villkorsfel: fel som innebär att stödmottagaren brutit mot något skötselvillkor eller annat villkor som gäller för stödet, åkermark: mark som används eller kan användas till växtodling eller bete, och som är lämplig att plöja, och ägoslagsfel: fel som innebär att det ägoslag som stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för avviker från det faktiska ägoslaget.13 a §13 a §Särskilda bestämmelser om publicering av del av ansökan finns i 5 kap. 9 d §.16 §16 §Den myndighet som beslutat om stöd får även besluta om förskott på stöd enligt 2 kap. 20 §, 4 kap. 14 och 15 §§, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 9 a, 12 och 14 §§, 6 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 7 kap. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren.Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kr.19 a §19 a §Särskilda bestämmelser om kontroll av stöd till projekt för anläggning, utbyggnad och uppgradering av bredband finns i 5 kap. 9 g §.21 b §21 b § Senaste lydelse 2010:86. Stöd enligt de bestämmelser som anges i andra stycket lämnas, till den del stödet finansieras av offentliga nationella medel med de begränsningar som följer av artikel 57 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 och i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelseEUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998). och 19 och 20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.Med de bestämmelser som anges i första stycket avses stöd enligt2 kap. 30–33 §§,4 kap. 11 § som rör produkter från skogsbruk före industriell förädling,4 kap. 11 § som rör stöd för förädling av produkter som omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget, utom fiskeriprodukter, till produkter som inte omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget,4 kap. 14 § som rör utveckling av nya produkter, processer och ny teknik inom skogsbrukssektorn,4 kap. 14 § som rör utveckling av nya produkter, processer och ny teknik inom jordbruks- eller livsmedelssektorn om samarbetsprojektet avser sådana produkter som inte omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget,5 kap. 1–9 och 12–14 §§, och6 och 7 kap.Av 5 kap. 9 h § följer att även stöd enligt 5 kap. 9 a § i vissa fall ska uppfylla bestämmelserna i första stycket.28 a §28 a §Bestämmelser om återkrav av stöd till projekt för anläggning, utbyggnad och uppgradering av bredband finns även i 5 kap. 9 g §.36 §36 § Senaste lydelse 2010:86. Beslut enligt följande bestämmelser i denna förordning får överklagas hos Jordbruksverket.Länsstyrelsens beslut enligt 2 kap., 4 kap. 1, 8 och 11 §§ samt 5 kap. 9 g § andra stycket, ochLänsstyrelsens beslut enligt 4 kap. 6, 14 och 15 §§, 5 kap. 1–9 f och 9 h–14 §§ samt 6 och 7 kap., om beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 15, 24, 26, 28 eller 29 §.I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Jordbruksverkets beslut i ett överklagat ärende enligt första stycket och beslut enligt följande bestämmelser i denna förordning får dock inte överklagas.Skogsstyrelsens beslut enligt 2 kap. och 6 kap., om beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 15, 24, 26, 28 eller 29 §,Sametingets beslut enligt 2 kap. samt 4 kap. 1 §,Sametingets beslut enligt 4 kap. 6, 14 och 15 §§ samt 5 och 6 kap., om beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 15, 24, 26, 28 eller 29 §,Jordbruksverkets beslut enligt 2 kap. 19 och 20 §§, ochJordbruksverkets beslut enligt 4 kap. 14 och 15 §§ samt 5 och 6 kap., om beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 15, 24, 26, 28 eller 29 §.2 kap.8 b §8 b § Senaste lydelse 2010:86. Med de bestämmelser som anges i 8 a § första-tredje styckena avses åtaganden enligt11 §,12 § som gäller alvar- eller skogsbete,13 § som gäller våtmark på åkermark,16 § som gäller mångfaldsträda,21, 22, 24, 26 eller 26 a §,28 § i stödområde 9, eller29 §.3 kap.4 §4 §En affärsplan ska ingå i en ansökan om stöd enligt 4 kap. 1, 6 och 11 §§ samt 5 kap. 1, 3, 5, 8 och 13 §§. En affärsplan ska också ingå i en ansökan om stöd enligt 6 kap. 1 och 2 §§, om ansökan avser annat än anordnande av kompetensutvecklingsinsatser.Första stycket gäller inte om ansökan enbart avser stöd för upprättande av en affärsplan eller utbildning i upprättande av en affärsplan, i de fall stöd får lämnas för sådana ändamål.En projektplan ska ingå i en ansökan om stöd enligt 4 kap. 14 och 15 §§, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 9 a, 12 och 14 §§, 6 kap. 3 och 4 §§ samt 7 kap. En projektplan ska också ingå i en ansökan om stöd enligt 6 kap. 1 och 2 §§, om ansökan avser anordnande av kompetensutvecklingsinsatser.En affärsplan eller projektplan ska ligga till grund för den behöriga myndighetens bedömning av om villkoren för stöd är uppfyllda samt för den behöriga myndighetens prioritering mellan inkomna ansökningar om stöd.Sökanden ska till ansökan om stöd enligt 4 kap. 14 § även bifoga ett samarbetsavtal som bekräftar samarbetet.4 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2009:191. Stöd får lämnas till jordbrukare för plantering av fleråriga energigrödor avsedda för energiändamål av arterna salix, hybridasp eller poppel på jordbruksmark med ett maximalt skördeintervall på 20 år eller mindre, med högst 40 procent av de stödberättigande utgifterna och högst 5 000 kr per hektar. Efter särskild prövning kan ytterligare stöd motsvarande högst 40 procent av de stödberättigande kostnaderna och högst 12 000 kr per hektar beviljas med avseende på stödberättigande investeringar för stängsling.Stöd enligt första stycket får inte lämnas för plantering på betesmarker och slåtterängar.5 kap.Stöd till projekt för att anlägga, bygga ut och uppgradera bredband9 a §9 a §Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med upp till 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt i landsbygdsområden som bidrar till attskapa eller underlätta tillgång till bredband,uppgradera befintligt bredband, ellerbygga ut passivt bredband.Stöd enligt första stycket 1 får endast lämnas i områden där det efter en marknadsanalys konstaterats att bredband som kan användas för att erbjuda allmänt tillgängliga kommunikationstjänster inte finns, och där det bedöms att en utbyggnad inte kommer att komma till stånd på marknadsmässiga grunder inom de närmaste tre åren från ansökan.Stöd enligt första stycket 2 och 3 får endast lämnas i områden där det efter en marknadsanalys konstaterats att det finns behov av att bygga ut eller uppgradera befintligt bredband till NGA-nät, och där det bedöms att en sådan utbyggnad eller uppgradering inte kommer att komma till stånd på marknadsmässiga grunder inom de närmaste tre åren från ansökan.Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling.9 b §9 b §Som villkor för stöd enligt 9 a § gäller att sökandentillhandahåller en sådan marknadsanalys som avses i 9 a § andra eller tredje stycket,visar upp ett beslut om annan offentlig nationell medfinansiering om sådan krävs enligt 1 kap. 21 a §,åtar sig att utse den som ska tillhandahålla bredbandet och de andra tjänster som krävs för genomförande av projektet genom ett öppet anbudsförfarande, ochåtar sig att utse den som ska driva nätet genom ett öppet anbudsförfarande om sökanden avser att äga nätet.Vid ett anbudsförfarande enligt första stycket 3 eller 4 ska principerna i 1 kap. 9 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling tillämpas samt de villkor som anges i 9 e § ställas upp. Vid bedömningen av anbuden ska en prioritering göras utifråndet begärda priset,bredbandets kvalitet och omfattning,den tidsperiod som anbudsgivaren åtar sig att erbjuda tjänster i bredbandet,den prissättning som kommer att tillämpas i förhållande till de slutliga bredbandsanvändarna, ochde kriterier i övrigt som ställs upp i förfrågningsunderlaget.I förfrågningsunderlaget ska det anges hur kriterierna i andra stycket 1–5 kommer att viktas inbördes vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.9 c §9 c §En marknadsanalys enligt 9 b § första stycket 1 ska innehålla enbeskrivning av det område som omfattas av marknadsanalysen,kartläggning av i vilken utsträckning bredband finns att tillgå i det berörda området, ochuppgift om huruvida den planerade åtgärden avser grundläggande bredband eller NGA-nät.9 d §9 d §Den behöriga myndigheten ska bereda marknadens aktörer tillfälle att yttra sig över den marknadsanalys som avses i 9 b § första stycket 1 genom att publicera denna på sin webbplats. Marknadsanalysen ska även publiceras på Jordbruksverkets webbplats.Marknadsanalysen ska hållas tillgänglig på webbplatserna i minst en månad.Den behöriga myndigheten får fatta beslut om att godkänna ansökan tidigast en månad efter publiceringen.9 e §9 e §Vid ett anbudsförfarande enligt 9 b § första stycket 3 eller 4 ska följande villkor ställas upp.Bredbandet ska kunna användas samtidigt av flera operatörer.Projektet får inte gynna någon särskild teknik- eller nätplattform.Befintlig infrastruktur ska användas i den utsträckning som det är möjligt, om detta inte leder till att befintliga dominerande aktörer gynnas.Tredjepartsoperatörer ska beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett icke-diskriminerande sätt i enlighet med vad som sägs i 9 f §.Priset för sådant grossisttillträde som avses i 4 ska, om tillhandahållandet sker inom sju år från det att projektet färdigställdes, grundas på de grossistpriser som allmänt gäller för jämförbara tjänster.Anbudsgivaren ska åta sig att under fem år från det att bredbandet togs i bruk upprätta en separat redovisning för den verksamhet som avses med anbudet och medverka vid den kontroll som avses i 9 g §.Anbudsgivaren ska åta sig att återbetala en del av lämnad ersättning om vinsten för den verksamhet som avses med anbudet vid den kontroll som avses i 9 g § visar sig vara högre än den genomsnittliga vinsten för bredbandssektorn under samma tidsperiod.9 f §9 f §Kravet på icke-diskriminerande behandling enligt 9 e § 4 gäller under en period av sju år, som ska räknas från den dag då bredbandet togs i bruk. Kravet ska gälla hela perioden även om ägarförhållandena ändras, om inte annat följer av andra bestämmelser. Sjuårsperioden kan förlängas om den myndighet som beslutat om stöd vid sjuårsperiodens slut bedömer att innehavaren av bredbandet har betydande inflytande på den berörda marknaden.På begäran av en tredjepartsoperatör får den behöriga myndigheten i samråd med Post- och telestyrelsen bestämma vilka villkor som ska gälla för grossisttillträdet.9 g §9 g §Den behöriga myndigheten ska, när fem år förflutit från det att bredbandet togs i bruk, kontrollera om vinsten för bredbandet under femårsperioden varit högre än den genomsnittliga vinsten inom bredbandssektorn för samma period.Om kontrollen visar att vinsten för bredbandet under femårsperioden har varit högre än den genomsnittliga vinsten inom bredbandssektorn för samma period, ska den behöriga myndigheten kräva tillbaka ett belopp som motsvarar den andel av den högre vinsten som motsvarar stödnivån för bredbandsprojektet.Den behöriga myndigheten ska under en period av sju år efter det att bredbandet togs i bruk bevaka den prissättning som tillämpas vid uthyrning av utrymme i det bredband som omfattats av stödet.9 h §9 h §Stöd får lämnas utan att de villkor som följer av 9 b § första stycket 3 och 4, 9 d, 9 e och 9 g §§ är uppfyllda om stödbeloppet understiger 200 000 euro och om de förutsättningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 är uppfyllda.Som villkor för stöd enligt första stycket gäller, utöver vad som följer av 9 a §, 9 b § första stycket 1 och 2 samt 9 c §, att bredbandet ska kunna användas samtidigt av flera operatörer och att tredjepartsoperatörer ska beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett icke-diskriminerande sätt i enlighet med vad som sägs i 9 f §. Priset för grossisttillträdet ska, om tillhandahållandet sker inom sju år från det att projektet färdigställdes, grundas på de grossistpriser som allmänt gäller för jämförbara tjänster.Gemensamma bestämmelser för stöd enligt 8–9 a §§10 §10 § Senaste lydelse 2009:191. Stöd enligt 8–9 a §§ får endast lämnas till insatser som bedöms vara väsentliga för en hållbar lokal, social och ekonomisk utveckling.Stöd för investeringar i småskalig lokal infrastruktur enligt 8 och 9 §§ får endast lämnas i glest befolkade områden där förutsättningar för annan finansiering bedöms saknas.10 a §10 a §Stöd lämnas inte om stöd har beviljats enligt förordningen (2000:284) om stöd för kommersiell service.Stöd enligt 9 a § får inte lämnas till projekt som tidigare till någon del finansierats i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om inte de förutsättningar som anges i 9 h § är uppfyllda.Bilaga 1Senaste lydelse 2010:86. Stödbelopp och stödsatser avseende stöd för åtgärder för en förbättring av miljön och landskapet 5. Miljövänligt jordbruk och regionalt prioriterade ersättningar, stödnivåer enligt 2 kap. 8 a § första stycket Regionalt prioriterade ersättningar
Åtgärd
Maximal årlig ersättningsnivå
Miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark eller för att minska växtnäringsläckage från åkermark 
Mångfaldsträda:Stödområde 9 i Skåne, Blekinge, Kalmar och Hallands län: 3 300 kr/ha.Stödområde 9 i Västra Götalands och Östergötlands län: 2 200 kr/ha.Övriga landet: 2 000 kr/ha. 
6. Miljövänligt jordbruk och regionalt prioriterade ersättningar, stödnivåer enligt 2 kap. 8 a § andra stycket Regionalt prioriterade ersättningar
Åtgärd
Maximal årlig ersättningsnivå
Miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark eller för att minska växtnäringsläckage från åkermark 
Mångfaldsträda: 500 kr/ha. 
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010. Bestämmelserna i 2 kap. 8 b §, 4 kap. 8 § och bilaga 1 i sin nya lydelse ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2010.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMaria Wetterling(Jordbruksdepartementet)