Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter

dels att 3, 4, 6, 17 och 26 §§ ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 31 a §, samt närmast före 31 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 §

1 Närmare villkor för de olika stödformerna finns i 7–25 §§.
Stöd enligt denna förordning får endast lämnas om de villkor som följer av EU-förordningarna i 1 § är uppfyllda.

4 §

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd enligt denna förordning ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.
Om det sökande företaget bedriver verksamhet inom flera län ska ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten bedrivs.
Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om inom vilken tidsperiod ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska ges in.
Om en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning kommer in för sent ska man tillämpa reglerna om för sen ansökan i artikel 23 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn2.

6 §

Av 7 § förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m. framgår att Jordbruksverket är utbetalande organ för stöd ur Europeiska garantifonden (EGFJ) och att Jordbruksverket fullgör de uppgifter som framgår av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken3.
Innan stöd betalas ut ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.
Om kontrollen visar att utbetalningen skulle strida mot EU:s regelverk, denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning, ska Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen.
Jordbruksverkets beslut att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen innebär att länsstyrelsens beslut förfaller.
Beslut om att bevilja stödbelopp och underrättelser om sådana beslut ska innehålla en upplysning om innehållet i andra-fjärde styckena.

17 §

4 Stöd enligt 2 § 2 får lämnas med högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för investeringar enligt 11–13 §§ samt för sådana investeringar som avser
  • 1. förädling av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget, utom fiskeriprodukter och med de begränsningar som följer av artikel 9 b) i rådets förordning (EG) nr 320/2006,
  • 2. saluföring av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget, utom fiskeriprodukter och med de begränsningar som följer av artikel 9 b) i rådets förordning (EG) nr 320/2006, eller
  • 3. utveckling av nya produkter, processer eller ny teknik som rör sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EUF-fördraget, utom fiskeriprodukter och med de begränsningar som följer av artikel 9 b) i rådets förordning (EG) nr 320/2006.

26 §

5 Jordbruksverket samordnar kontrollen över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 320/2006, kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 och denna förordning.
Den närmare kontrollen enligt artikel 17 och artikel 25 i kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 inom länet utövas av länsstyrelsen.

Rapportering

31 a §

Jordbruksverket ska fullgöra de rapporteringsskyldigheter som föreskrivs i artikel 24 i kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 när det gäller de stöd som lämnas enligt denna förordning.

SFS 2010:281

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och upphör att gälla den 31 december 2012.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på ansökningar som har kommit in från och med den 1 januari 2007.
3. Bestämmelserna om återkrav och ränta i 28–30 §§ samt om överklagande i 32 § gäller även efter den 31 december 2012 för stöd som har lämnats under förordningens giltighetstid.
- - -
Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2010.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Senaste lydelse 2008:930.
EUT L 316, 2.12.2009, s. 65 (Celex 32009R1122).
EUT L 209, 11.8.2005, s. 1 (Celex 32005R1290).
Senaste lydelse 2007:957.
Senaste lydelse 2008:930.