Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin;

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

dels att 14, 20, 22 och 22 a §§ samt rubrikerna närmast före 20 och 22 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 23 § ska lyda "Bemyndigande",

dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 20 a–20 e §§, av följande lydelse.

14 §

2 Den som har skrivits ut ur jobb- och utvecklingsgarantin enligt 13 § första stycket 1 och andra stycket har möjlighet att återinträda i programmet, under förutsättning att han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och inte heller erbjuds en anställning.
Den som har skrivits ut ur jobb- och utvecklingsgarantin enligt 13 § första stycket 2–4 och andra stycket har möjlighet att återinträda i programmet, under förutsättning att avbrottet i programmet har varat i högst ett år.
Återinträde enligt första och andra styckena ska anses ske dagen efter den ersättningsdag då den enskilde lämnade programmet.

Återbetalning och återkrav

20 §

3 En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.
Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet.

20 a §

Om en mottagare av ekonomiskt stöd är återbetalningsskyldig enligt 20 §, ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.

20 b §

Vid återkrav enligt 20 a § får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.
Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.
Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

20 c §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 20 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 20 b § och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet.

20 d §

Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 20 a § eller ett krav på ränta enligt 20 b eller 20 c §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.

20 e §

Vid återkrav enligt 20 a § får Arbetsförmedlingen, vid en senare utbetalning av stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller skyldighet att betala ränta enligt 20 b eller 20 c §.

Omprövning och överklagande4

22 §

5 Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.
En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

22 a §

6 I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 13, 14, 15 och 20 e §§ får dock inte överklagas.
Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

SFS 2010:397

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav av belopp som har betalats ut före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarANDERS BORGKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)
Jfr prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27.
Senaste lydelse 2009:1603.
Senaste lydelse 2009:8.
Senaste lydelse 2007:932.
Senaste lydelse 2007:932.
Senaste lydelse 2007:932.