Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet

dels att 10, 22 och 23 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 21 a §, samt närmast före 21 a § en ny rubrik av följande lydelse.

10 §

Tilläggsbidrag lämnas för läkarbesök som även innefattar en bedömning av den anställdes arbetsförmåga. Bidrag får lämnas med 350 kronor per genomfört läkarbesök.
Tilläggsbidrag lämnas även med ett belopp om högst 4 500 kronor för en redovisning av de koordinerande insatser för den anställdes återgång i arbete och arbetsanpassning som utförts i enlighet med 5 § 1. De koordinerande insatserna ska vara utförda inom 45 dagar räknat från den anställdes första sjukdag. Redovisningen av de koordinerande insatserna ska upprättas i enlighet med Försäkringskassans krav och redovisningen ska vara godkänd av arbetsgivaren. Det sammanlagda ersättningsbeloppet för ett helt kalenderår till en anordnare av företagshälsovård får inte överstiga det belopp som motsvarar antalet anslutna anställda till anordnaren multiplicerat med talet 0,016 multiplicerat med högst 4 500 kronor. Ersättning får dock lämnas för redovisningar avseende fler anslutna anställda, och därmed med ett högre sammanlagt ersättningsbelopp, om det finns särskilda skäl för det.

Återkallelse av godkännande

21 a §

Försäkringskassan får återkalla ett godkännande enligt 4 § andra stycket om anordnaren av företagshälsovård
  • 1. inte längre uppfyller kraven enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen,
  • 2. i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen, eller
  • 3. under en period av minst arton månader inte har ansökt om bidrag enligt denna förordning.

22 §

Försäkringskassan får meddela
  • 1. föreskrifter om det underlag som avses i 5 § 2,
  • 2. föreskrifter om den redovisning som avses i 10 § andra stycket,
  • 3. ytterligare föreskrifter om den kompetens som en anordnare av företagshälsovård ska ha tillgång till enligt 6 §, och
  • 4. de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Föreskrifter enligt första stycket 3 ska beslutas i samråd med Arbetsmiljöverket.

23 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om godkännande av anordnare, återkallelse av sådant godkännande och om utbetalning av bidrag får dock inte överklagas.

SFS 2010:426

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDKjell Rempler(Socialdepartementet)