Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:492 Utkom från trycket den 15 juni 2010Förordning om ändring i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder;utfärdad den 3 juni 2010.Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder samt 1, 10, 22 och 27 §§ ska ha följande lydelse.Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder1 §1 § Senaste lydelse 2009:900. Denna förordning gäller förvaltningen av EU:s strukturfonder för att genomföra program inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning och målet europeiskt territoriellt samarbete. Förordningen innehåller bestämmelser som kompletterarEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999,rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden,lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap, ochförordningen (2009:982) om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.10 §10 § Senaste lydelse 2009:900. Den förvaltande myndigheten ska kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med det berörda strukturfondsprogrammet samt med tillämpliga nationella och unionsrättsliga bestämmelser.I fråga om godkända ansökningar inom ramen för de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet ska den förvaltande myndigheten sedan föredra sina beslutsunderlag inför strukturfondspartnerskapet. Partnerskapet avger därefter yttrande enligt vad som närmare framgår av lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap.22 §22 §Utgifter för köp av bebyggda fastigheter är, utöver vad som anges i 21 §, stödberättigande endast omdet finns en direkt koppling mellan köpet och syftet med projektet,det för byggnaden under de senaste tio åren inte har beviljats nationella bidrag eller unionsbidrag, ochstödmottagaren styrker att priset inte överstiger marknadsvärdet.27 §27 §Om ett stödbeslut upphävs sedan stöd har betalats ut till följd av beslutet, eller om en stödmottagare i övrigt har tagit emot stöd i strid med ett stödbeslut, unionsreglerna eller det operativa programmet, är stödmottagaren återbetalningsskyldig för beloppet. Den förvaltande myndigheten får kräva att stödet betalas tillbaka helt eller delvis. Återbetalning får krävas inom tio år från det att beloppet betalades ut.Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2010.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)