Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt;

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt ska ha följande lydelse.

1 §

1 I 10 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och 10 kap. 3 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster finns bestämmelser om vilka krav som får ställas på en leverantör vid en offentlig upphandling.
I 6 kap. 13 § och 15 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling och 6 kap. 14 § och 15 kap. 2 § lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster finns bestämmelser om särskilda kontraktsvillkor.

2 §

2 I denna förordning finns bestämmelser om vissa särskilda kontraktsvillkor för fullgörande av kontrakt enligt 6 kap. 13 § och 15 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 6 kap. 14 § och 15 kap. 2 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
Syftet med förordningen är att öka medvetenheten om och efterlevnaden av diskrimineringslagen (2008:567).

SFS 2010:634

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2010.
På regeringens vägnarMATS ODELLRikard Jermsten(Finansdepartementet)
Senaste lydelse 2007:1101.
Senaste lydelse 2008:943.