Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet;

Regeringen föreskriver att 1 och 20–22 §§ samt rubriken närmast före 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet 1 ska ha följande lydelse.

1 §

2 Denna förordning ska tillämpas på statligt stöd till näringslivet i form av lån och bidrag, i den mån regeringen föreskriver det.
Bestämmelserna i 21–23 §§ ska dock tillämpas på allt statligt stöd som omfattas av artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Bestämmelserna i 18–20 §§ gäller för allt statligt stöd som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tilllämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

20 §

3 Det totala stöd av mindre betydelse som lämnas till ett företag får enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 inte överstiga 200 000 euro under en period av tre beskattningsår. Ett företag som är verksamt inom vägtransportsektorn får enligt samma förordning inte lämnas stöd av mindre betydelse som överstiger 100 000 euro under en period om tre beskattningsår.
När det gäller stöd i form av lån, kapitaltillskott och riskkapitalåtgärder samt stöd som ges inom ramen för en garantiordning finns bestämmelser om hur stödets storlek ska beräknas i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006.
Stöd av mindre betydelse får enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 inte lämnas till ett företag som samtidigt beviljas stöd enligt andra unionsbestämmelser om detta, för samma stödberättigande kostnader, leder till en högre stödnivå än den som är tillåten enligt dessa unionsbestämmelser.
I samband med att ett stöd av mindre betydelse lämnas ska företaget upplysas om att stödet har karaktären av stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006. Detta gäller dock inte om stödet lämnas inom ramen för en sådan garantiordning som avses i 19 §.

Övriga föreskrifter med anledning av Europeiska unionens regler om statsstöd

21 §

4 Vid statligt stöd ska som villkor gälla att stödåtgärderna får upphävas eller ändras och stödet återkrävas om Europeiska kommissionen genom beslut som vunnit laga kraft eller Europeiska unionens domstol har funnit att stödet strider mot artikel 107 i EUF-fördraget.
Beslut om upphävande eller ändring av stödåtgärder fattas av regeringen. Därvid fastställs i varje enskilt fall villkoren för återbetalning av stöd.

22 §

5 Statliga myndigheter ska underrätta regeringen om alla former av stödåtgärder som kan bli föremål för prövning av Europeiska kommissionen. En sådan underrättelse ska lämnas innan åtgärden vidtas.
Statliga myndigheter ska till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser lämna uppgifter för uppföljning av befintliga stöd.

SFS 2010:644

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)
Förordningen omtryckt 1993:1292.
Senaste lydelse 2007:804.
Senaste lydelse 2007:804.
Senaste lydelse av 2000:1181.
Senaste lydelse 2009:151.