Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige;

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige ska införas två nya paragrafer, 3 a och 16 a §§, av följande lydelse.

3 a §

Om sökanden har uppehållstillstånd i Sverige ska han eller hon, om inte särskilda skäl talar mot det, anses ha styrkt sin identitet om de uppgifter som lämnas i ansökan om identitetskort stämmer överens med vad som har registrerats i fråga om uppehållstillståndet när det gäller sådana uppgifter som avses i 6 b § andra stycket förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.
Sökanden ska ange om han eller hon vill styrka identiteten på detta sätt.

16 a §

Migrationsverket ska på begäran av Skatteverket lämna de uppgifter som anges i 6 b § förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen och som behövs för handläggning av ansökan om identitetskort.

SFS 2010:749

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.
På regeringens vägnarMATS ODELLFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)