Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

dels att 3, 5, 5 a och 13 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 c §, av följande lydelse.

3 §

1 Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för prövning av ansökan och anmälan enligt
 • – lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
 • – atomansvarighetslagen (1968:45),
 • – lagen (1972:262) om understödsföreningar,
 • – trafikskadelagen (1975:1410),
 • – försäkringsrörelselagen (1982:713),
 • – sparbankslagen (1987:619),
 • – lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
 • – lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
 • – sjölagen (1994:1009),
 • – den upphävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,
 • – lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
 • – lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
 • – lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
 • – lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
 • – lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
 • – lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
 • – bokföringslagen (1999:1078),
 • – lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
 • – lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
 • – lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
 • – lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
 • – lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
 • – lagen (2004:46) om investeringsfonder,
 • – lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 • – lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
 • – lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
 • – aktiebolagslagen (2005:551),
 • – lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
 • – lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
 • – lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
 • – lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 • – Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut2, och
 • – lagen (2010:751) om betaltjänster.

5 §

3 Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från Finansinspektionens föreskrifter. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass E. När det gäller ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar gäller dock för avgiftens storlek 4 §, avgiftsklass G.

5 a §

4 Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i
 • – bank,
 • – betalningsinstitut,
 • – börs,
 • – clearingorganisation,
 • – finansiellt institut,
 • – fondbolag,
 • – företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
 • – försäkringsbolag,
 • – institut för elektroniska pengar,
 • – juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
 • – juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
 • – kreditmarknadsföretag,
 • – pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
 • – understödsförening, eller
 • – värdepappersbolag.
I fråga om juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsförmedling tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny bolagsman.
Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag, eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.
För avgiftens storlek enligt första-tredje styckena gäller 4 §, avgiftsklass E.

5 c §

Avgift tas ut för intyg som visar vilken solvens ett försäkringsbolag har (solvensintyg). För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D.

13 §

5 Finansinspektionen ska varje år se över och, vid behov, senast den 1 oktober föreslå ändringar av de avgifter som anges i 4–5 c §§ samt i bilagan.

SFS 2010:752

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser.
På regeringens vägnarMATS ODELLMats Walberg(Finansdepartementet)
Senaste lydelse 2010:321.
EUT L 302, 17.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1060).
Senaste lydelse 2006:1528.
Senaste lydelse 2007:738.
Senaste lydelse 2005:1131.
Senaste lydelse 2009:1415.