Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:752 Utkom från trycket den 6 juli 2010Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;utfärdad den 23 juni 2010.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen dels att 3, 5, 5 a och 13 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 c §, av följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2010:321. Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för prövning av ansökan och anmälan enligtlagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,atomansvarighetslagen (1968:45),lagen (1972:262) om understödsföreningar,trafikskadelagen (1975:1410),försäkringsrörelselagen (1982:713),sparbankslagen (1987:619),lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,sjölagen (1994:1009),den upphävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,lagen (1995:1570) om medlemsbanker,lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,bokföringslagen (1999:1078),lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,lagen (2004:46) om investeringsfonder,lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,aktiebolagslagen (2005:551),lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitutEUT L 302, 17.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1060). , ochlagen (2010:751) om betaltjänster.5 §5 § Senaste lydelse 2006:1528. Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från Finansinspektionens föreskrifter. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass E. När det gäller ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar gäller dock för avgiftens storlek 4 §, avgiftsklass G.5 a §5 a § Senaste lydelse 2007:738. Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare ibank,betalningsinstitut,börs,clearingorganisation,finansiellt institut,fondbolag,företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,försäkringsbolag,institut för elektroniska pengar,juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,kreditmarknadsföretag,pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,understödsförening, ellervärdepappersbolag.I fråga om juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsförmedling tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny bolagsman.Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag, eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.För avgiftens storlek enligt första-tredje styckena gäller 4 §, avgiftsklass E.5 c §5 c §Avgift tas ut för intyg som visar vilken solvens ett försäkringsbolag har (solvensintyg). För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D.13 §13 § Senaste lydelse 2005:1131. Finansinspektionen ska varje år se över och, vid behov, senast den 1 oktober föreslå ändringar av de avgifter som anges i 4–5 c §§ samt i bilagan.BilagaSenaste lydelse 2009:1415. För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
Ärendeslag enligt följande bestämmelser i
Avgiftsklass
 
 
Försäkringsrörelselagen (1982:713)  
 
Förhandsbesked om krav på koncession (1 kap. 1 §) 
Undantag från begränsning för uttaxering (1 kap. 7 §) 
Undantag i fråga om mottagna återförsäkringar, bolag som driver rörelse i utlandet och vissa ömsesidiga försäkringsbolag (1 kap. 10 §) 
Stadfästelse av bolagsordning och beviljande av koncession (1 a kap. 2 § och 2 kap. 3 §) 
Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat (1 a kap. 4 §) 
Medgivande att aktie får tecknas mot betalning med apportegendom (2 kap. 2 § och 4 kap. 2 §) 
Förlängning av koncession (2 kap. 3 §) 
Stadfästelse av ändring av bolagsordning i samband med ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande livförsäkringsbolag (12 kap. 15 §) 
Stadfästelse av ändring av bolagsordning som innebär utvidgning av koncession (2 kap. 3 § nionde stycket) 
Stadfästelse av annan ändring av bolagsordning (2 kap. 3 § nionde stycket) 
Underrättelse om sekundäretablering (2 a kap. 1 § första stycket) 
Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (2 a kap. 1 § fjärde stycket) 
Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (2 a kap. 3 §) 
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (2 a kap. 4 § första stycket) 
Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (2 a kap. 4 § andra stycket) 
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (2 a kap. 6 §) 
Tillstånd att förvärva kvalificerade aktieinnehav (3 kap. 2 §) 
Undantag från upplåningsbegränsning (5 kap. 1 §) 
Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket 
Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 b § 
Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 c § 
Undantag från begränsningsreglerna i 7 kap. 12 § 
Medgivande att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet (7 kap. 18 §) 
Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap. 22, 24, 26 och 27 §§) 
Medgivande att använda statistiska metoder (7 kap. 25 §) 
Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap. 26 och 27 §§) 
Undantag från gruppbaserad redovisning (7 a kap. 7 och 8 §§) 
Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (8 kap. 4 och 13 §§) 
Undantag från vissa bestämmelser om verkställande direktör (8 kap. 5 §) 
Undantag från krav som gäller aktuarie (8 kap. 18 §) 
Godkännande av att viss godkänd revisor utses i stället för auktoriserad revisor (10 kap. 4 §) 
Tillstånd att verkställa beslut om återbetalning av garantikapitalet (12 kap. 4 §) 
Undantag från förbud mot lämnande av penninglån i vissa fall (12 kap. 13 §) 
Tillstånd till försäljning av egendom (14 kap. 12 §) 
Godkännande av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd (14 kap. 26 §) 
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (15 kap. 3 §) 
Tillstånd att verkställa fusionsplan (15 a kap. 13 och 22 §§) 
 
 
Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument  
 
Godkännande och registrering av prospekt avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och 26 §§) 
Godkännande och registrering av registreringsdokument, värdepappersnot och sammanfattning (tredelat prospekt) avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och 26 §§) 
Godkännande och registrering av prospekt avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 13, 16, 25 och 26 §§) 
Godkännande och registrering av registreringsdokument, värdepappersnot och sammanfattning (tredelat prospekt) avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 13, 25 och 26 §§) 
Godkännande och registrering av registreringsdokument avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och 26 §§) 
Godkännande och registrering av registreringsdokument avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 13, 25 och 26 §§) 
Godkännande och registrering av värdepappersnot och sammanfattning avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och 26 §§) 
Godkännande och registrering av värdepappersnot och sammanfattning avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 13, 25 och 26 §§) 
Granskning av om ett dokument som getts in vid en fusion är likvärdigt med ett prospekt (2 b kap. 3 §) 
Godkännande och registrering av tillägg till prospekt (2 kap. 34 §) 
Ansökan om godkännande av prospekt som ska lämnas över till annan behörig myndighet inom EES (2 kap. 27 §) 
Begäran om överlämnande av intyg om godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (2 kap. 35 §) 
 
 
Lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet  
 
Anmälan av fysisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §) 
Anmälan av juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §) 
Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige  
 
Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §) 
Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse (4 kap. 2 §) 
Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §) 
Beviljande av koncession (4 kap. 5 §) 
Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §) 
Förlängning av koncession (4 kap. 6 §) 
Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §) 
Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap. 3 §) 
Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) 
Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 b § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) 
Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 c § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) 
Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap. 10 f § tredje stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) 
Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §) 
Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §) 
Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §) 
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §) 
Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument  
 
Auktorisation som central värdepappersförvarare (1 kap. 1 §) 
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 3 § andra stycket) 
Tillstånd att driva annan verksamhet (2 kap. 7 § andra stycket) 
Tillstånd till organisationsförvärv (2 kap. 8 §) 
Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet (3 kap. 12 § fjärde stycket) 
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare (9 kap. 1 §) 
 
 
Lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar  
 
Tillstånd att ge ut elektroniska pengar för ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening (2 kap. 1 §) 
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 4 § andra stycket) 
Medgivande om undantag från lagens bestämmelser (2 kap. 6 §) 
Tillstånd för ett institut för elektroniska pengar att inrätta en filial i ett land utanför EES (2 kap. 7 §) 
Tillstånd för ett utländskt företag för elektroniska pengar med säte i ett land utanför EES att ge ut sådana pengar från filial här i landet (2 kap. 8 §) 
Anmälan av ett utländskt företag för elektroniska pengar med säte inom EES att företaget påbörjar verksamhet i Sverige (5 kap. 6 §) 
Medgivande att ge koncernbidrag (6 kap. 2 § andra stycket) 
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i institut för elektroniska pengar (6 kap. 10 §) 
Lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer  
 
Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer (2 kap. 1 §) 
Medgivande att använda vissa tillgångar som fyllnadssäkerheter (3 kap. 2 § andra stycket) 
Medgivande att andelen fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan under en begränsad tid får utgöra högst 30 procent (3 kap. 2 § tredje stycket) 
Lagen (2004:46) om investeringsfonder  
 
Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument eller tillstånd att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §) 
Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och tillstånd att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §) 
Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §) 
Tillstånd för fondbolag att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §) 
Tillstånd för värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut att driva fondverksamhet som avser specialfonder (1 kap. 5 §) 
Anmälan av fondföretag om marknadsföring och försäljning av andelar i företaget i Sverige (1 kap. 7 §) 
Anmälan av fondföretag om ändring av underfonder (1 kap. 7 §) 
Tillstånd för förvaltningsbolag att driva fondverksamhet från filial i Sverige (1 kap. 8 §) 
Tillstånd för fondföretag att marknadsföra och sälja andelar i företaget i Sverige, utom i samband med tillstånd enligt 1 kap. 8 §, varvid för bolagsrättsliga fondföretag en underfond omfattas (1 kap. 9 §). 
För ytterligare underfond i samband med ansökan om tillstånd för fondföretag att marknadsföra och sälja andelar i företaget i Sverige (1 kap. 9 §) 
Tillstånd för fondföretag som redan har tillstånd enligt 1 kap. 9 § att marknadsföra och sälja andelar i underfonder i Sverige att göra detta för ytterligare en underfond (1 kap. 9 §) 
För ytterligare underfond i samband med ansökan om tillstånd för fondföretag som redan har tillstånd enligt 1 kap. 9 § att marknadsföra och sälja andelar i underfonder i Sverige (1 kap. 9 §) 
Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES (2 kap. 12 §) 
Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (2 kap. 14 §) 
Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 § första stycket) 
Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 § första stycket) 
Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES (2 kap. 16 § första stycket) 
Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket) 
Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §) 
Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §) 
Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra stycket) 
Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring (7 kap. 1 § första stycket 1) 
Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2) 
Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd (7 kap. 1 § första stycket 3) 
Tillstånd till sammanläggning eller delning av investeringsfond (8 kap. 1 §) 
Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en investeringsfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § tredje stycket) 
Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en investeringsfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §) 
Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §) 
Tillstånd att förvärva aktier i fondbolag (11 kap. 1 §) 
Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse  
 
Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och finansieringsrörelse (1 kap. 8 §) 
Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §) 
Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse (3 kap. 2 §) 
Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller reglemente (3 kap. 4 §) 
Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §) 
Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §) 
Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §) 
Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (5 kap. 3 §) 
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (5 kap. 4 §) 
Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §) 
Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket) 
Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall (7 kap. 6 §) 
Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §) 
Prövning av om en delegat eller anställd har ledande ställning (8 kap. 5 §) 
Medgivande att vara stiftare (10 kap. 1 §) 
Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (10 kap. 1 §) 
Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (10 kap. 13 §) 
Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och 25 §§) 
Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sin firma (10 kap. 36 §) 
Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat (10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §) 
Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion (12 kap. 14 §) 
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 1 §) 
 
 
Lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden  
 
Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt utgörs av kontanter (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument) 
Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt eller delvis utgörs av aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument) 
Godkännande och registrering av erbjudandehandling som getts in vid ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget helt eller delvis utgörs av andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 3 § lagen [2006:451] om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. lagen [1991:980] om handel med finansiella instrument) 
 
 
Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden  
 
Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §) 
Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–8) 
Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1–7) 
Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på konto (2 kap. 2 § första stycket 8) 
Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet (2 kap. 3 § första stycket) 
Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket) 
Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket) 
Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva värdepappersrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §) 
Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket) 
Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering (5 kap. 1 §) 
Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering (5 kap. 3 § första stycket) 
Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 4 § första stycket) 
Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 §) 
Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utanför EES (5 kap. 8 §) 
Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella instrument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §) 
Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av egendom för att skydda en fordran (7 kap. 11 §) 
Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 13 § första stycket) 
Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa uppdragsavtal (8 kap. 14 § andra stycket) 
Godkännande av ett ordermatchnings- eller rapportsystem för transaktionsrapportering (10 kap. 4 § 3 och artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet) 
Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket) 
Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket) 
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för börs (12 kap. 5 § första stycket) 
Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §) 
Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 9 §) 
Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet (12 kap. 10 §) 
Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) 
Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) 
Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 § tredje stycket) 
Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap. 13 § första stycket) 
Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap. 14 § tredje stycket) 
Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §) 
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för clearingorganisation (19 kap. 6 §) 
Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet från filial i Sverige (19 kap. 12 §) 
Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet på säkerhet (20 kap. 4 §) 
Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i vissa fall (20 kap. 6 § första stycket) 
Tillstånd för clearingorganisation att driva en sidoverksamhet (20 kap. 7 § andra och tredje styckena) 
Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket) 
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation (24 kap. 1 §) 
 
 
Lagen (2010:751) om betaltjänster  
 
Ansökan från juridisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §) 
Ansökan från fysisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §) 
Underrättelse från registrerad betaltjänstleverantör om förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag från tillstånd (2 kap. 4 §) 
Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap. 6 §) 
Ansökan från betalningsinstitut om tillstånd att tillhandahålla ytterligare betaltjänster (2 kap. 6 §) 
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett betalningsinstitut (2 kap. 8 §) 
Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 § tredje stycket) 
Juridisk persons anmälan av 1–10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) 
Juridisk persons anmälan av 11–49 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) 
Juridisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige (3 kap. 17 §) 
Fysisk persons anmälan av 1–10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) 
Fysisk persons anmälan av 11–49 ombud i Sverige (3 kap. 17 §) 
Fysisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige (3 kap. 17 §) 
Betalningsinstituts underrättelse om 1–10 ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §) 
Betalningsinstituts underrättelse om 11–49 ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §) 
Betalningsinstituts underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §) 
Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 19 §) 
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (3 kap. 21 §) 
Ansökan om tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 23 §) 
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §) 
Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 28 §) 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser.På regeringens vägnarMATS ODELLMats Walberg(Finansdepartementet)