Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:792 Utkom från trycket den 6 juli 2010Förordning om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag;utfärdad den 23 juni 2010.Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2007:953. Transportbidrag får inte lämnas tilljordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,verksamhet inom fiske och vattenbrukssektorn vars produkter omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter,verksamhet inom stålindustrin enligt definitionen i bilaga 1 till Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013,verksamhet inom kolsektorn enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 1407/2002 av den 23 juli 2002 om statligt stöd till kolindustrin,verksamhet inom syntetfibersektorn enligt definitionen i bilaga 2 till Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013, ellerverksamhet inom varvssektorn enligt definitionen i Europeiska kommissionens meddelande om rambestämmelser för statligt stöd till varvsindustrin.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)