Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag;

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag ska ha följande lydelse.

2 §

1 Transportbidrag får inte lämnas till
  • 1. jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
  • 2. verksamhet inom fiske och vattenbrukssektorn vars produkter omfattas av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter,
  • 3. verksamhet inom stålindustrin enligt definitionen i bilaga 1 till Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013,
  • 4. verksamhet inom kolsektorn enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 1407/2002 av den 23 juli 2002 om statligt stöd till kolindustrin,
  • 5. verksamhet inom syntetfibersektorn enligt definitionen i bilaga 2 till Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013, eller
  • 6. verksamhet inom varvssektorn enligt definitionen i Europeiska kommissionens meddelande om rambestämmelser för statligt stöd till varvsindustrin.

SFS 2010:792

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2007:953.