Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet;

Regeringen föreskriver att 10, 16 och 21 §§ förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet ska ha följande lydelse.

10 §

När de stödnivåer som anges i 11–19 §§ bestäms ska hänsyn tas till annat offentligt finansieringsstöd som har lämnats för samma ändamål eller till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida de angivna nivåerna. Stödnivåerna ska fastställas för varje stödmottagare.
De stödnivåer som fastställs i denna förordning gäller oavsett om ett stödberättigat projekt finansieras helt och hållet med statliga medel eller om det delfinansieras av unionen, såvida inte projektet omfattas av villkoren för unionens finansiering inom ramen för ramprogrammen för forskning och utveckling som antagits i enlighet med avdelning XVIII i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt respektive avdelning II i fördraget om upprättande av Europeiska atomenergigemenskapen. Stöd till forskning, utveckling och innovation kan inte heller kumuleras med stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse om finansieringen avser samma stödberättigande kostnader.
Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till en stödmottagare i ekonomiska svårigheter. Med ekonomiska svårigheter avses att en stödmottagare inte med egna finansiella medel eller med medel från ägare, aktieägare eller långivare kan hejda förluster som, utan stöd från en offentlig myndighet, leder till att en stödmottagare på kort eller medellång sikt med största sannolikhet försätts i konkurs.

16 §

Stöd får lämnas till nystartade innovativa företag under förutsättning att företaget är att anse som litet enligt 4 § och har existerat under kortare tid än sex år vid den tidpunkt då stödet beviljas samt att företaget
  • 1. genom en bedömning av en från stödmottagaren oberoende expert kan påvisas under den närmaste framtiden komma att utveckla produkter, tjänster eller processer som är tekniskt nyskapande eller väsentligt förbättrade jämfört med den nyaste tekniken inom den typen av industri i unionen, och som löper risk att misslyckas tekniskt eller industriellt, eller,
  • 2. har kostnader för forskning och utveckling som utgör minst 15 procent av företagets kostnader under minst ett av de tre senaste åren innan stödet beviljades eller, i fråga om företag utan finansiell historik, att det kan styrkas att forskning och utveckling har budgeterats till minst 15 procent av företagets kostnader.
Stödet får lämnas till företaget med högst motsvarande en miljon euro under den period då det kan betecknas som ett nystartat innovativt företag. Stödet får kumuleras med annat stöd till forskning, utveckling och innovation.

21 §

Innan Statens energimyndighet beslutar om stöd som överstiger vissa beloppsgränser ska Europeiska kommissionen ha godkänt stödet enligt följande:
  • 1. För projekt och förstudier: motsvarande 20 miljoner euro per företag och projekt vid grundforskning, motsvarande 10 miljoner euro per företag och projekt eller förstudie vid tillämpad forskning och motsvarande 7,5 miljoner euro per företag och projekt eller förstudie för övriga projekt.
  • 2. För processinnovationer eller organisatoriska innovationer inom tjänstesektorn: motsvarande 5 miljoner euro per företag och projekt.
  • 3. För innovationskluster: motsvarande 5 miljoner euro per kluster.
Om stödbeloppet överstiger motsvarande 3 miljoner euro och inte omfattas av kravet på individuellt godkännande enligt första stycket, ska information om stödet lämnas till Europeiska kommissionen senast tjugo arbetsdagar efter det att stödet har beviljats.

SFS 2010:794

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)