Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag;

Regeringen föreskriver att 16 och 25 §§ förordningen (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag ska ha följande lydelse.

16 §

Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier inför tillämpad forskning och experimentell utvecklingsverksamhet får lämnas till små och medelstora företag.
Stöd får lämnas i form av bidrag, lån och förskott med återbetalningsskyldighet.
Stödet får uppgå till 75 procent av kostnaderna för studier inför tillämpad forskning och till 50 procent av kostnaderna för studier inför experimentell utvecklingsverksamhet.
Stödbelopp till enskilda projekt får inte överskrida de särskilda tröskelvärden som följer av bestämmelserna i 3 § första stycket, varigenom individuell anmälan till Europeiska kommissionen enligt artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) inte aktualiseras.

25 §

I fråga om stödåtgärder som strider mot artikel 107 i EUF-fördraget finns bestämmelser om upphävande och ändring av en sådan stödåtgärd samt om återkrav av stöd i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

SFS 2010:797

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)