Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten;

Regeringen föreskriver att 16 och 17 §§ förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten1 ska ha följande lydelse.

16 §

2 Den som ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt 20 eller 21 § eller 22 § andra stycket strålskyddslagen (1988:220) ska till Strålsäkerhetsmyndigheten betala en avgift för myndighetens kostnader för tillståndsprövning, tillsyn och andra åtgärder med anknytning till tillståndet. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderår
  • - - -
  • 19. med 12 200 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachyterapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,
  • 20. med 49 800 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel,
  • 21. med 80 200 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,
  • 22. med 3 810 000 kronor per anläggning för acceleratorbaserad spallation för neutronforskningsändamål med en stråleffekt som överstiger 1 megawatt, och
  • 23. med 320 000 kronor för verksamhet med elektronacceleratorbaserade synkrotronljusanläggningar.
Den som, i annat fall än som avses i första stycket, ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt 20 eller 21 § eller 22 § andra stycket strålskyddslagen ska betala avgift med 800 kronor per timme för arbete med tillståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med anknytning till tillståndet som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

17 §

Avgift enligt 16 § första stycket 1–21 ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd har getts. Om ett tillstånd förnyas, ska avgift betalas även för det år då beslutet om att förnya tillståndet meddelades. Om det finns särskilda skäl får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att avgiften i stället för som årsavgift ska betalas i samband med att ansökan om tillstånd görs.
Avgift enligt 16 § första stycket 22 och 23 ska betalas från och med det kalenderår då ansökan om tillstånd ges in och för varje påbörjat kalenderår därefter.
Förhållanden anmälda skriftligt till Strålsäkerhetsmyndigheten före den 1 januari ska ligga till grund för beräkningen av avgiften.

SFS 2010:1110

Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2010.
På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)
Förordningen omtryckt 2009:668.
Senaste lydelse 2009:1606.