Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning;

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning1 ska ha följande lydelse.

8 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Statens energimyndighets beslut om bidrag enligt 5 § får överklagas hos regeringen.

SFS 2010:1162

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2007:1441.