Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1174 Utkom från trycket den 23 november 2010Förordning om upphävande av förordningen (1995:806) om statligt investeringsbidrag till installation av ackumulatortank i en- eller tvåbostadshus;utfärdad den 11 november 2010.Regeringen föreskriver att förordningen (1995:806) om statligt investeringsbidrag till installation av ackumulatortank i en- eller tvåbostadshus ska upphöra att gälla vid utgången av 2010.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLEgon Abresparr(Miljödepartementet)