Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1717 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om upphävande av förordningen (2002:290) om utlämnande av vissa uppgifter från Skatteverkets beskattningsdatabas;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att förordningen (2002:290) om utlämnande av vissa uppgifter från Skatteverkets beskattningsdatabas ska upphöra att gälla vid utgången av 2010.Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om uppgifter i kontrolluppgifter för inkomståren 2004–2009.På regeringens vägnarULF KRISTERSSONKjell Rempler(Socialdepartementet)