Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1756 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2009:158. Regeringen, Tillväxtverket, länsstyrelser och i förekommande fall samverkansorgan och landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, beslutar om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.I denna förordning finns bestämmelser om bidrag inom den centrala projektverksamhet som bedrivs av Tillväxtverket och den regionala projektverksamhet som bedrivs av länsstyrelser, samverkansorgan och landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som avser projekt med syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken.Med projekt avses i denna förordning insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.3 §3 § Senaste lydelse 2009:674. Den centrala projektverksamheten ska vara förenlig med de regionala utvecklingsprogrammen, de regionala tillväxtprogrammen och de regionala strukturfondsprogrammen för konkurrenskraft och sysselsättning. Beslutet om bidrag ska överlämnas till berörd länsstyrelse, berört samverkansorgan eller landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.Den regionala projektverksamheten ska bedrivas i enlighet med de regionala utvecklingsprogrammen, de regionala tillväxtprogrammen och de regionala strukturfondsprogrammen för konkurrenskraft och sysselsättning. Projektverksamheten får även innefatta insatser inom ramen för de regionala serviceprogrammen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTDan Sandberg(Näringsdepartementet)