Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1757 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling ska ha följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 2005:529. I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att ett landsting som avses i lagen ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.I län med ett landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla det berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla samverkansorganet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTDan Sandberg(Näringsdepartementet)