Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1759 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete ska ha följande lydelse.5 §5 §De landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i dessa län.I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen anges vilka uppgifter på området regionalt tillväxtarbete som samverkansorganen har i de län där sådana har inrättats.I övriga län ska länsstyrelsen ansvara för det regionala tillväxtarbetet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTDan Sandberg(Näringsdepartementet)